Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 2 lipca 2014 r.

Sprawa F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

przeciwko

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Służba publiczna – Kwestie incydentalne – Zarzut niedopuszczalności – Przekazanie kompetencji delegowanych organowi upoważnionemu do zawierania umów – Skarga skierowana przeciwko organowi delegującemu – Niemożność przypisania zaskarżonego aktu stronie pozwanej – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, w której G.A. Bandieri żąda głównie stwierdzenia nieważności propozycji z dnia 14 listopada 2011 r., w której Komisja Europejska ustala na jego wniosek liczbę dodatkowych lat służby zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury w systemie emerytalnym Unii wynikającą z przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych we włoskim systemie emerytalnym.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. G.A. Bandieri pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

Streszczenie

Skargi urzędników – Status strony pozwanej – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego – Przekazanie kompetencji delegowanych organowi upoważnionemu do zawierania umów – Skarga skierowana przeciwko organowi delegującemu – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 91a)

Skargi dotyczące dziedzin, do których zastosowano art. 2 ust. 2 regulaminu pracowniczego, wnosi się przeciwko tej instytucji, której podlega organ powołujący, któremu te kompetencje powierzono.

Skoro Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) powierzyła Urzędowi Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) kompetencje organu powołującego lub organu upoważnionego do zawierania umów w zakresie przenoszenia uprawnień emerytalnych personelu agencji, skarga skierowana przeciwko Easie na decyzję wydana w tej dziedzinie przez PMO jest oczywiście niedopuszczalna.

(zob. pkt 19–21, 25)

Odesłanie

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok Hall/Komisja i CEPOL, F‑22/12, EU:F:2013:202, pkt 25