Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

15 päivänä kesäkuuta 2016

Asia F-61/12

Beata Stepien

ja

Mario Animali

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen – Eläkeoikeuksien hyvittämistä koskevat ehdotukset – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Kanteen tutkimatta jättäminen – Hakemus, joka koskee oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemista itse pääasiaa käsittelemättä – Työjärjestyksen 83 artikla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Beata Stepien ja Mario Animali vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission nimittävän viranomaisen 2 ja 19.3.2012 tekemät päätökset, joilla hylättiin valitukset, jotka he tekivät ”päätöksistä”, joilla vahvistettiin heidän toisessa järjestelmässä ennen palveluksessa aloittamistaan saavuttamiensa eläkeoikeuksien hyvittämistä Euroopan unionin eläkejärjestelmässä koskeva laskutoimitus ja siltä osin kuin on terpeen 27.7 ja 5.10.2011 tehdyt ”päätökset”, jotka koskevat kyseisen hyvittämisen laskemista.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Beata Stepien ja Mario Animali vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Ehdotus palvelusvuosien hyvittämisestä ennen unionin palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämiseksi unionin järjestelmään, joka ei ole virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta ja liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

Palvelusvuosien hyvittämistä koskevalla ehdotuksella, joka annetaan tiedoksi virkamiehelle toisessa järjestelmässä karttuneiden eläkeoikeuksien siirtämiseksi Euroopan unionin eläkejärjestelmään, ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, jotka vaikuttavat suoraan ja välittömästi vastaanottajansa oikeusasemaan muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi. Näin ollen se ei ole henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu virkamiehelle vastainen toimi.

(ks. 18 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 13.10.2015, komissio v. Verile ja Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, 62 kohta) ja tuomio Teughels v. komissio (T-131/14 P, EU:T:2015:778, 58 kohta)