Language of document :

Žaloba podaná dne 3. července 2008 - Komise Evropských společenství v. Italská republika

(Věc C-297/08)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Zadra, D. Recchia a J.-B. Laignelot, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Italská republika tím, že nepřijala, pokud jde o region Campania, veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby odpady byly využívány nebo odstraňovány bez ohrožení lidského zdraví a bez poškození životního prostředí, a zejména tím, že nevybudovala jednotnou a přiměřenou síť zařízení na odstraňování odpadu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze článků 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech 1;

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise se touto žalobou domáhá, aby bylo rozhodnuto v neprospěch Italské republiky za to, že v regionu Campania nevybudovala jednotnou a přiměřenou síť zařízení na odstraňování odpadu, která umožňuje soběstačnost při odstraňování odpadů založenou na kritériu blízkosti. Vytýkané nesplnění povinnosti, jak v úředních sděleních uznaly samy italské orgány, ohrožuje lidské zdraví a představuje tedy porušení článků 4 a 5 směrnice 2006/12/ES.

____________

1 - Úř. věst. L 114, s. 9.