Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 4. března 2010 - Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-297/08)1

"Nesplnění povinnosti státem - Životní prostředí - Směrnice 2006/12/ES - Články 4 a 5 - Nakládání s odpady - Plán pro nakládání s odpady - Přiměřená a jednotná síť zařízení na odstraňování odpadu - Nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí - Vyšší moc - Narušování veřejného pořádku - Organizovaná trestná činnost"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Zadra, D. Recchia a J.-B. Laignelot, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnec, a G. Aiello, avvocato dello Stato)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: S. Ossowski, zmocněnec, a K. Bacon, barrister)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem - Porušení článků 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (Úř. věst. L 114, s. 9) - Region Campania

Výrok

Italská republika tím, že nepřijala, pokud jde o region Kampánie, veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby odpady byly využívány nebo odstraňovány bez ohrožení lidského zdraví a bez poškození životního prostředí, zvláště pak tím, že nevybudovala přiměřenou a jednotnou síť zařízení na odstraňování odpadu, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech.

Italské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 223, 30.8.2008.