Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 december 2013 – CL / EEA

(Zaak F-162/12)1

(Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Ziekteverlof – Herplaatsing – Zorgplicht – Psychisch geweld)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CL (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europees Milieuagentschap (EEA) (vertegenwoordigers: O. Cornu, gemachtigde, B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker na een ziekteverlof te herplaatsen na de datum waarop hij volgens de medische adviezen arbeidsgeschikt was

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

CL zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van het Europees Milieuagentschap.

____________

____________

1 PB C 86 van 23.3.2013, blz. 30.