Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2013 r. – CL przeciwko EEA

(Sprawa F-162/12)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Zwolnienie chorobowe – Powrót do pracy – Obowiązek staranności – Mobbing)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, J.N. Louis i D. Abreu Caldas, avocats)

Strona pozwana: Europejska Agencja Środowiska (przedstawiciele: O. Cornu, pełnomocnik, B. Wägenbaur, avocat)

Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przywróceniu skarżącego do pracy po okresie zwolnienia chorobowego, po którego zakończeniu skarżący powinien był być zdolny do pracy w świetle opinii lekarzy.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona.CL pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Europejską Agencję Środowiska.