Language of document : ECLI:EU:F:2014:190

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 15 lipca 2014

Sprawa F‑160/12

Bernat Montagut Viladot

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkurs – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/206/11 (AD 5) – Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej – Warunki dopuszczenia kandydatur – Uznawanie dyplomów

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a, w której B. Montagut Viladot kwestionuje decyzję odmowną komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/206/11 (AD 5) w sprawie wpisania jego nazwiska na listę rezerwy kadrowej tego konkursu.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez B. Montaguta Viladota.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Konkurs – Konkurs w oparciu o świadectwa posiadanych kwalifikacji oraz egzaminy – Wymóg posiadania dyplomu szkoły wyższej – Pojęcie dyplomu szkoły wyższej – Ocena w świetle przepisów prawnych państwa, w którym odbywają się studia

2.      Urzędnicy – Zasady – Ochrona uzasadnionych oczekiwań – Zapewnienia komisji konkursowej niezgodne z właściwymi przepisami – Sytuacja, która nie powoduje powstania uzasadnionych oczekiwań co do możliwości wpisania na listę rezerwy kadrowej

1.      Wobec braku jakiegokolwiek stanowiącego inaczej przepisu rozporządzenia lub dyrektywy mającego zastosowanie do konkursu w sprawie naboru bądź postanowienia ogłoszenia o konkursie wymóg posiadania dyplomu ukończenia szkoły wyższej, któremu podlega dostęp do konkursu otwartego, należy bezwzględnie rozumieć w ten sposób, że pojęcie to posiada takie znaczenie, jakie nadaje mu krajowe ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym kandydat zdobył wykształcenie, na które się powołuje. Dyplom ukończenia szkoły wyższej, którego posiadanie jest wymagane w celu przystąpienia do konkursu otwartego, powinien korzystać z pełnych skutków cywilnych w świetle ustawodawstwa państwa członkowskiego, w którym został wydany.

(zob. pkt 30, 31)

Odesłanie

Trybunał, wyrok Jaenicke Cendoya/Komisja, 108/88, EU:C:1989:325, pkt 17

Sąd Pierwszej Instancji, wyrok Alonso Morales/Komisja, T‑299/97, EU:T:1999:314, pkt 60

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok Zangerl-Posselt/Komisja, F‑83/07, EU:F:2009:158, pkt 51

2.      Prawo domagania się ochrony uzasadnionych oczekiwań zakłada spełnienie trzech przesłanek. Po pierwsze, organ administracji Unii musi udzielić zainteresowanemu dokładnych, bezwarunkowych i zgodnych zapewnień, pochodzących z uprawnionych i wiarygodnych źródeł. Po drugie, zapewnienia te muszą być takiego rodzaju, by wzbudzały u podmiotu, do którego są skierowane, uzasadnione oczekiwanie. Po trzecie, udzielone zapewnienia muszą być zgodne z właściwymi przepisami.

Nie można uznać, by ocena komisji konkursowej, przyznana w oparciu o świadectwa posiadanych kwalifikacji oraz egzaminy, zapewniająca kandydata, że spełnia on wszystkie warunki dopuszczenia przewidziane w ogłoszeniu o konkursie, w sytuacji gdy takie zapewnienia nie są zgodne z właściwymi przepisami, ponieważ dyplom zainteresowanego nie odpowiada wymogom tego ogłoszenia, powodowała powstanie uzasadnionych oczekiwań po stronie kandydata.

(zob. pkt 47, 49)

Odesłanie

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok Neirinck/Komisja, sprawa F‑84/05, EU:F:2007:33, pkt 79