Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Bremen (Германия), постъпило на 16 февруари 2021 г. — DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Дело C-96/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Bremen

Страни в главното производство

Ищец: DM

Ответник: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 16, буква л) от Директива 2011/83/ЕС1 да се тълкува в смисъл, че за да се изключи правото на отказ на потребител е достатъчно търговецът да не предоставя директно на потребителя услуга, свързана с развлекателни дейности, а да му продава право на достъп до такава услуга?

____________

1     Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 2011 г., стр. 64).