Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 12. februára 2021 – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(vec C-88/21)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 39 rozhodnutia Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), a najmä jeho článok 39 ods. 3 vykladať tak, že sa ním ukladá povinnosť zakázať registráciu predmetov, pre ktoré bol vydaný zápis v Schengenskom informačnom systéme, aj keď už tento zápis nie je viac relevantný (vozidlo bolo nájdené; trestné konanie v členskom štáte, v ktorom sa vozidlo našlo, bolo ukončené z dôvodu, že v danom členskom štáte nedošlo k spáchaniu trestného činu; štát, ktorý vložil zápis, bol informovaný, avšak neodstránil zápis zo systému)?

2.    Má sa článok 39 rozhodnutia Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), a najmä jeho článok 39 ods. 3 vykladať tak, že sa ním ukladá členskému štátu, ktorý našiel predmet, pre ktorý bol vydaný zápis podľa článku 38 ods. 1 uvedeného rozhodnutia, prijať vnútroštátne právne predpisy, ktoré by zakazovali uskutočňovať akékoľvek úkony s nájdeným predmetom s výnimkou úkonov, ktorými by bolo možné dosiahnuť cieľ uvedený v článku 38 (zaistenie alebo použitie ako dôkazu v trestných veciach)?

3.    Má sa článok 39 rozhodnutia Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), a najmä jeho článok 39 ods. 3 vykladať tak, že umožňuje členským štátom prijať právne predpisy, ktoré by obsahovali výnimky zo zákazu zápisu vozidiel do evidencie, pre ktoré bol vložený zápis do SIS podľa článku 38 tohto rozhodnutia, potom ako príslušné orgány členského štátu uskutočnili kroky, aby o nájdenom predmete informovali štát, ktorý vložil takýto zápis?

____________