Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) dne 11. února 2021 – NSV, NM v. BT

(Věc C-87/21)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Cluj

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: NSV, NM

Odpůrkyně: BT

Předběžné otázky

Musí být čl. 1 odst. 2, článek 5 [a] čl. 4 odst. 1 směrnice 93/13/EHS1 vykládány v tom smyslu, že z přezkumu není vyloučeno ujednání týkající se kurzového rizika, které do úplatné smlouvy, založené na mocenském vztahu, přebírá zásadu vyjádřenou doplňkovým pravidlem použitelným na bezúplatnou smlouvu, jehož cílem je dát smluvním stranám rovnocenné postavení a které nebylo zákonodárcem posouzeno za účelem stanovení přiměřené rovnováhy mezi zájmy poskytovatele a spotřebitele, pokud bylo toto převzetí učiněno poskytovatelem bez toho, aniž by spotřebiteli poskytl v předsmluvní fázi informace, poradenství a upozornění týkající se zvláštností bankovního produktu z hlediska charakteristik měny úvěru, tak aby spotřebitel mohl pochopit ekonomické důsledky přijatého závazku?

Musí být směrnice 93/13/EHS vykládána v tom smyslu, že toto vyloučení není odůvodněné v případě, že existují skutečnosti nasvědčující tomu, že poskytovatel vložil ujednání, aniž byl v dobré víře, s vědomím, že použití zásady vyjádřené doplňkovým pravidlem může založit významnou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi stran na úkor spotřebitele?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29).