Language of document : ECLI:EU:C:2014:136

Kohtuasi C‑457/12

S.

versus

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

ja

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

versus

G.

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad))

ELTL artikkel 20, ELTL artikli 21 lõige 1 ja ELTL artikkel 45 – Direktiiv 2004/38/EÜ – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Soodustatud isikud – Liidu kodaniku pereliikmest kolmanda riigi kodaniku õigus elada selle liidu kodaniku kodakondsusjärgses liikmesriigis – Liidu kodanik, kes elab oma kodakondsusjärgses liikmesriigis – Kutsealane tegevus – Korrapärased käigud teise liikmesriiki

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 12. märts 2014

1.        Liidu kodakondsus – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Direktiiv 2004/38 – Soodustatud isikud – Liidu kodaniku pereliikmest kolmanda riigi kodanikud – Väljajätmine

(ELTL artikkel 21; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/38)

2.        Isikute vaba liikumine – Töötajad – Liidu kodanik, kes elab oma kodakondsusjärgse riigi territooriumil ja käib töötajana korrapäraselt teises liikmesriigis – Pereliikmete elamisõigus – Tingimus – Elamisõiguse andmisest keeldumise pärssiv mõju õiguse vabalt liikuda tegelikult kasutamisele – Hindamine siseriikliku kohtu poolt

(ELTL artikkel 45)

1.        Direktiivi 2004/38 (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) sätteid tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus, kui liikmesriik keeldub andmast elamisõigust liidu kodaniku pereliikmest kolmanda riigi kodanikule, kui nimetatud liidu kodanikul on asjaomase liikmesriigi kodakondsus ja ta elab selles samas riigis, kuid käib oma kutsealase tegevuse raames korrapäraselt teises liikmesriigis.

Nimelt annavad need sätted liidu kodanikule isikliku elamisõiguse ja tema pereliikmetele tuletatud elamisõiguse üksnes siis, kui nimetatud liidu kodanik kasutab oma õigust vabalt liikuda, asudes elama liikmesriiki, mille kodanik ta ei ole.

(vt punktid 34 ja 35 ning resolutsioon)

2.        ELTL artiklit 45 tuleb tõlgendada nii, et see annab liidu kodaniku kolmanda riigi kodanikust pereliikmele tuletatud õiguse elada liikmesriigis, mille kodakondsus liidu kodanikul on, olukorras, kus nimetatud liidu kodanik elab viimati nimetatud riigis, kuid käib korrapäraselt teises liikmesriigis töötajana selle sätte tähenduses, kui sellise elamisõiguse andmisest keeldumine mõjutab asjaomast töötajat mitte tegelikult kasutama ELTL artiklist 45 tulenevaid õigusi; viimati nimetatud asjaolu peab kontrollima siseriiklik kohus.

Selles osas võib asjaolu, et asjaomane kolmanda riigi kodanik hoolitseb liidu kodaniku lapse eest, kujutada endast asjakohast elementi, mida siseriiklik kohus peab võtma arvesse. Sellegipoolest ei piisa ainuüksi asjaolust, et võib näida soovitav, et lapse eest hoolitseks selline kolmanda riigi kodanik, kes on liidu kodaniku abikaasa otsene üleneja, iseenesest sellise pärssiva laadi tuvastamiseks.

(vt punktid 43, 44, 46 ja resolutsioon)