Language of document :

Преюдициално запитване от Obersten Gerichtshof (Австрия), постъпило на 13 ноември 2020 г. — UE/ShareWood Switzerland AG и VF

(Дело C-595/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател в ревизионното производство: UE

Ответници в ревизионното производство: ShareWood Switzerland AG, VF

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 6, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)1 да се тълкува в смисъл, че договорите за продажба на тиково и балсово дърво, сключени между предприятие и потребител, съгласно които се придобива собственост върху дървета с цел добив на дървесина от тях след обработване и продажба при реализиране на печалба, и които за тази цел включват договор за наем и договор за услуга, следва да се считат за „договор за вещно право върху недвижима вещ или за наем на недвижима вещ“ по смисъла на тази разпоредба?

____________

1 ОВ L 177, 2008 г., стр. 6.