Language of document :

Жалба, подадена на 23 октомври 2007 г. - Behmer / Парламент

(Дело F-124/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Joachim Behmer (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) на Европейския парламент, с което за 2005 г. на жалбоподателя се предоставят две точки за заслуги,

да се отмени решението на ОН жалбоподателят да не се повишава в степен AD 13 в рамките на процедурата за повишаване за 2006 г.,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят, длъжностно лице в Европейския парламент със степен AD 12, се позовава главно на незаконосъобразността на решенията на ОН, от една страна, за 2005 г. на жалбоподателя да се предоставят две точки за заслуги и, от друга страна, жалбоподателят да не бъде повишен в степен AD 13 в рамките на процедурата за повишаване за 2006 г.

Жалбоподателят твърди, че е налице явна грешка в преценката, нарушение на задължението за излагане на мотиви, нарушение на точка I.6 от мерките по прилагане във връзка с предоставянето на точки за заслуги и с повишаването, както и нарушение на общите принципи за право на служебно развитие и за равно третиране.

Той изтъква по-специално нарушение на член 45 и на член 110, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица, повдига възражение за незаконосъобразност и твърди, че е нарушен принципът на оправданите правни очаквания.

На последно място, жалбоподателят поддържа, че е бил дискриминиран поради дейността му на представител на персонала, в нарушение на член 1г и член 24б от Правилника, на член 1, шеста алинея от приложение II към Правилника, както и на член 17 от Рамковото споразумение от 12 юли 1990 година между Европейския парламент и синдикалните и професионалните съюзи и сдружения на персонала на институцията.

____________