Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 23. oktobrī - Behmer/Parlaments

(lieta F-124/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Joachim Behmer, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta iecēlējinstitūcijas lēmumu par divu nopelnu punktu piešķiršanu prasītājai par 2005. gadu;

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu par prasītāja nepaaugstināšanu AD 13 pakāpē 2006. gada paaugstināšanas amatā procedūrā;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Eiropas Parlamenta AD 12 pakāpes ierēdnis, vispirms norāda uz iecēlējinstitūcijas lēmumu prettiesiskumu, pirmkārt, ar kuriem prasītājam par 2005. gadu tika piešķirti divi nopelnu punkti un, otrkārt, viņš netika paaugstināts AD 13 pakāpē 2006. gada paaugstināšanas amatā procedūrā.

Prasītājs atsaucas uz acīmredzamu kļūdu novērtējumā, pienākuma norādīt pamatojumu, piemērošanas pasākumu par nopelnu punktu piešķiršanu un paaugstināšanu amatā I.6 punkta pārkāpumu, kā arī vispārējo principu par tiesībām tikt paaugstinātam amatā un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu.

It īpaši prasītājs uzsver Civildienesta noteikumu 45. panta un 110. panta 1. punkta pārkāpumu, iebildi par prettiesiskumu un tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu.

Visbeidzot prasītājs uzskata, ka viņš ir diskriminēts ar personāla pārstāvēšanu saistīto darbību dēļ, tādējādi pārkāpjot Civildienesta noteikumu 1.d pantu un 24.b pantu, 1. panta sesto daļu, II pielikumu, kā arī 1990. gada 12. jūlija ietvarlīgumu starp Eiropas Parlamentu un arodbiedrībām vai iestādes personāla profesionālajām apvienībām.

____________