Language of document :

Talan väckt den 23 oktober 2007 - Behmer mot parlamentet

(Mål F-124/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Joachim Behmer (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som Europaparlamentets tillsättningsmyndighet har fattat om att tilldela sökanden två meritpoäng för år 2005,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 i befordringsförfarandet 2006,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid Europaparlamentet i lönegrad AD 12, gör framför allt gällande att det var rättsstridigt av tillsättningsmyndigheten att besluta dels att tilldela sökanden två meritpoäng för år 2005, dels att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 i befordringsförfarandet 2006.

Sökanden hävdar att det föreligger en uppenbart oriktig bedömning och åsidosättande av motiveringsskyldigheten samt av punkt I.6 i tillämpningsföreskrifterna för tilldelning av meritpoäng och befordran och av de allmänna principerna om rätt till befordran och likabehandling.

Sökanden gör framför allt gällande att artiklarna 45 och 110.1 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts, anför en invändning om rättsstridighet och hävdar att principen om skydd för berättigade förväntningar har åsidosatts.

Slutligen hävdar sökanden att han utsatts för diskriminering på grund av uppdraget som fackligt ombud, vilket strider mot artikel 1d och artikel 24b i tjänsteföreskrifterna, artikel 1 sjätte stycket i bilaga II till tjänsteföreskrifterna samt mot artikel 17 i ramavtalet av den 12 juli 1990 mellan Europaparlamentet och institutionernas fackföreningar och andra yrkessammanslutningar.

____________