Language of document :

Иск, предявен на 22 октомври 2007 г. - Strack/Комисия

(Дело F-121/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Guido Strack (Кьолн, Германия) (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се отменят решенията на Европейската комисия от 12 януари 2007 г., 26 февруари 2007 г. и 20 юли 2007 г. в частта им, в която отказват незабавен и всеобхватен достъп до всички отнасящи се до ищеца данни и документи, които се намират при ответника; това означава, към настоящия момент и в актуалните версии, предаването на пълни копия, за предпочитане в електронна форма, и евентуално, пълно запознаване, с възможност за изготвяне на преписи и бележки, по отношение на:

Официалното му служебно досие, отговарящо на изискванията на член 26 от Правилника, както и всички допълнителни съпътстващи досиета, включително такива в електронна форма (като Sysper 2),

Всички документи, свързани с производствата и решенията по неговото атестиране и повишаване след 1 януари 2002 г.;

Досието на OLAF, свързано с производство OF/2002/0356,

Досието, свързано с производството по неговата жалба от 7 март 2005 г.,

Докладът на IDOC по това производство, досието на IDOC по него и всички други намиращи се в IDOC документи, които засягат или се отнасят до ищеца,

Неговото медицинско досие, като Комисията осигури представянето му в четлива форма,

Всички други медицински документи, експертизи и подобни документи, които се отнасят до ищеца,

Всички други досиета, документи и кореспонденция, които се намират в Комисията и са свързани с обстоятелствата и/или отделните производства, описани в исковата молба, включително производството по жалба пред омбудсмана и пред EDPS,

Да се осъди Европейската комисия да плати на ищеца обезщетение за вреди в подходящ размер, не по-малък обаче от 10 000 EUR, за нанесените му от решенията, чиято отмяна се иска в настоящото производство, морални и нематериални вреди и за увреждане на неговото здраве; освен това да му се присъди лихва за забава, считано от момента на подаване на иска, в размер на 2 процентни пункта годишно над лихвения процент за съответния период, определен от Европейската централна банка за основните рефинансиращи операции,

Да се осъди Европейската комисията да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът основава своя иск на нарушение на задължението за полагане на грижа, на принципа на доброто управление и на забраната за злоупотреба с власт, като твърди, че обжалваните решения са опорочени от явна грешка в преценката. Освен това решенията нарушавали член 25, параграф 2, второ изречение, член 26, параграф 7 и член 26а от Правилника за длъжностните лица и накърнявали неговите права, произтичащи от член 255 ЕО, Регламент № 1049/2001 и от основното право на защита на личните данни във връзка с Регламент № 45/2001.

____________