Language of document :

Sag anlagt den 22. oktober 2007 - Strack mod Kommissionen

(Sag F-121/07)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ved Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelser af 12. januar 2007, 26. februar 2007 og 20. juli 2007 annulleres, for så vidt som der derved meddeltes sagsøgeren afslag på øjeblikkelig og fuldstændig adgang til alle Kommissionens tilgængelige oplysninger og dokumenter vedrørende sagsøgeren, hvilket omfatter fuldstændig overdragelse af kopier, fortrinsvis i elektronisk form, af de på nuværende tidspunkt foreliggende udgaver af følgende dokumenter eller, subsidiært, ubegrænset aktindsigt heri og adgang til at tage afskrifter og notater heraf:

Sagsøgerens personlige aktmappe, der opfylder betingelserne i vedtægtens artikel 26, og samtlige yderligere parallelle sagsakter - herunder elektroniske (f.eks. Sysper 2).

Samtlige dokumenter vedrørende proceduren og afgørelserne vedrørende hans bedømmelse og hans forfremmelser siden den 1. januar 2002.

OLAF-sagsakterne vedrørende sag OF/2002/0356.

Sagsakterne vedrørende hans ansøgning af 7. marts 2005.

Udtalelsen fra Undersøgelses- og Disciplinærkontoret (UDK) i denne procedure, de UDK-sagsakter, hvorpå denne udtalelse var støttet og alle andre dokumenter i UDK's besiddelse, som angår eller henviser til sagsøgeren.

Sagsøgerens lægejournal, hvis læselighed Kommissionen også skal tilsikre.

Samtlige vedrørende ham yderligere foreliggende lægelige dokumenter, sagsakter og tilsvarende.

Samtlige yderligere sagsakter, bilag og skriftvekslinger, som Kommissionen er i besiddelse af, vedrørende de faktiske omstændigheder i denne sag og/eller særskilte procedurer, herunder også klagesagerne for Ombudsmanden og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS).

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren passende erstatning, dog mindst 10 000,00 EUR, for den ikke-økonomiske skade og helbredsmæssige skade, som er blevet ham forvoldt ved de afgørelser, der er genstand for dette annullationssøgsmål, med tillæg af morarenter på 2 procentpoint over Den Europæiske Centralbanks rentesats for de primære markedsoperationer, som var gældende på de forskellige tidspunkter i de pågældende perioder, fra sagens anlæggelse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet gør sagsøgeren gældende, at de anfægtede afgørelser udgør en tilsidesættelse af omsorgspligten, princippet om god forvaltningsskik, og forbuddet mod magtfordrejning eller en urigtig udøvelse af skønsbeføjelsen ved vedtagelsen af de anfægtede afgørelser. Endvidere udgør de anfægtede afgørelser en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 25, stk. 2, andet punktum, artikel 26, stk. 7, og artikel 26a, ligesom sagsøgerens rettigheder i henhold til artikel 255 EF, forordning (EF) nr. 1049/2001 og den grundlæggende ret til selvbestemmelse vedrørende oplysninger i forbindelse med forordning (EF) nr. 45/2001 er blevet tilsidesat.

____________