Language of document :

22. oktoobril 2007 esitatud hagi - Guido Strack versus komisjon

(Kohtuasi F-121/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 12. jaanuari 2007. aasta, 26. veebruari 2007. aasta ja 20. juuli 2007. aasta otsused osas, milles keelduti hagejale andmast viivitamatut ja igakülgset juurdepääsu kõikidele kostjal tema kohta olemasolevatele andmetele ja dokumentidele; see hõlmab asjaomasel kuupäeval kehtivas redaktsioonis täieliku, eelistatult elektrooniliste koopiate esitamist, teise võimalusena täieliku juurdepääsu võimaldamist, et teha ärakirju ja märkusi:

tema ametitoimikust, mis vastab personalieeskirjade artiklile 26, ja kõigile sinna lisatud paralleeltoimikutest, sh elektroonilistest (nt Sysper 2);

kõigist dokumentidest seoses menetluste ja otsustega seoses tema aruannete ja edutamisega alates 1. veebruarist 2002;

kõigist OLAF-i dokumentidest seoses menetlusega OF/2002/0356;

menetlusdokumentidest, seoses hageja poolt 7. märtsil 2005 esitatud avaldusega;

juurdlus- ja distsiplinaarameti (IDOC) aruandest nimetatud menetluses, mille aluseks on nimetatud IDOC toimik ja kõigist teistest IDOC käsutuses olevatest dokumentidest hageja kohta;

hageja meditsiinilisest toimikust, kusjuures komisjon peab tagama ka selle loetavuse;

kõigist muudest hagejat puudutavatest meditsiinilistest dokumentidest, arvamustest jms;

kõigist muudest komisjoni käsutuses olevatest selles hagis kirjeldatud asjaolude ja/või üksikmenetlustega sh ka tema kaebuse menetlusega ombudsmani ja Euroopa andmekaitseinspektori juures olevatest toimikutest, dokumentidest ja kirjavahetusest;

mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt hagejale välja kahjutasu mõistlikus ulatuses, vähemalt 10 000 eurot seoses käesoleva taotlusega tühistada tema suhtes tehtud otsused, millega talle on tekitatud moraalset, mittevaralist ja tervislikku kahju; lisaks mõista välja intress kõnealuse aja eest 2 protsendipunkti ulatuses aastas Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatava intressimäära alusel.

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi põhjendab hageja väitega, et vaidlustatud otsustega on rikutud vastutuskohustust, hea halduse põhimõtet ja võimu või täpsemalt kaalutlusõiguse kuritarvitamise keeldu. Lisaks rikuvad need otsused personalieeskirjade artikli 25 punkti 2 alapunkti 2, artikli 26 punkti 7 ja artikli 26a lõiget 7 ja EÜ artiklist 255, määrusest nr 1049/2001 ja põhiõigusest otsustada enda kohta käiva informatsiooni üle koosmõjus määrusega nr 45/2001 hagejale tulenevaid õigusi.

____________