Language of document :

Kanne 22.10.2007 - Strack v. komissio

(Asia F-121/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

12.1.2007, 26.2.2007 ja 20.7.2007 tehdyt komission päätökset on kumottava siltä osin kuin kantajalta evätään niillä oikeus tutustua välittömästi ja laajasti häntä koskeviin kaikkiin niihin tietoihin ja asiakirjoihin, jotka ovat vastaajan hallussa; tämä kattaa tällä hetkellä ja tämänhetkisessä versiossaan täydellisten, mieluiten sähköisten kopioiden luovuttamisen ja toissijaisesti niiden täydellisen tarkastamisen siten, että kantajalla on mahdollisuus valmistaa jäljennöksiä ja tehdä muistiinpanoja seuraavista asiakirjoista:

hänen säännöstenmukaisesta henkilökansiostaan, joka vastaa henkilöstösääntöjen 26 artiklan vaatimuksia sekä kaikista siihen liittyvistä rinnakkaiskansioista, myös sähköisistä (kuten Sysper 2)

kaikista asiakirjoista, jotka liittyvät 1.1.2002 lähtien hänen arviointiaan ja ylennystään koskeviin menettelyihin ja päätöksiin

OLAF-asiakirjoista, jotka koskevat menettelyä OF/2002/0356

asiakirjoista, jotka koskevat hänen 7.3.2005 tekemänsä hakemuksen käsittelyä

kyseistä menettelyä koskevasta IDOC:n (komission tutkimus- ja kurinpitotoimisto) kertomuksesta, sen perustana olevasta IDOC:n asiakirja-aineistosta sekä kaikista muista IDOC:n hallussa olevista asiakirjoista, jotka koskevat kantajaa tai joissa hänet mainitaan

hänen terveyskansiostaan, jolloin komission on myös varmistettava sen luettavuus

kaikista muista häntä koskevista lääketieteellisistä asiakirjoista, lausunnoista ja vastaavista

kaikista muista tässä kanteessa kuvattuihin seikkoihin ja/tai yksittäisiin menettelyihin liittyvistä komission hallussa olevista asiakirja-aineistoista, asiakirjoista ja kirjeenvaihdosta, eli myös oikeusasiamiehen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäviksi saatettuihin kanteluihin liittyvistä

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle asianmukainen vahingonkorvaus, jonka suuruus on vähintään 10 000 euroa, kumottaviksi vaadittujen päätösten hänelle aiheuttamien henkisten, aineettomien ja terveydellisten vahinkojen korvaamiseksi; tähän on lisättävä kanteen nostamisesta lähtien viivästyskorko, joka ylittää vuotuisesti 2 prosenttiyksikköä Euroopan keskuspankin pääasiallisiin jälleenrahoitustoimintoihinsa kyseessä olevana aikana soveltaman korkokannan

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää kanteensa perusteluna, että riidanalaisilla päätöksillä loukataan huolenpitovelvollisuutta, hyvän hallinnon periaatetta ja harkintavallan väärinkäytön sekä ilmeisen virheellisen arvioinnin kieltoa. Lisäksi päätöksillä rikotaan henkilöstösääntöjen 25 artiklan toisen kohdan toista virkettä, 26 artiklan seitsemän kohtaa ja 26 a artiklaa, ja kantajalle EY 255 artiklan ja asetuksen 1049/2001 nojalla kuuluvia oikeuksia sekä tietosuojaa koskevaa perusoikeutta yhdessä asetuksen 45/2001 kanssa.

____________