Language of document :

Talan väckt den 25 oktober 2007 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-122/07)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara skrivelsen av den 30 november 2006, prot. RELEX.K.4 D(2006)522434,

ogiltigförklara skrivelsen av den 15 februari 2007, prot. D(2007) 502458,

ogiltigförklara beslutet att avsluta utredningen av händelsen den 6 september 2001, då sökanden begärde bistånd av säkerhetstjänsten vid Europeiska kommissionens delegation i Angola för att byta ett däck på hans bil,

ogiltigförklara svarandens beslut, oavsett dess form, om avslag på begäran av den 1 september 2006 som sökanden ingav till tillsättningsmyndigheten,

om nödvändigt ogiltigförklara skrivelsen av den 16 juli 2007 prot. ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072,

om nödvändigt ogiltigförklara beslutet, oavsett dess form, om avslag på klagomålet av den 26 mars 2007 som sökanden ingav till tillsättningsmyndigheten,

förplikta svaranden att göra en utredning för att granska vissa händelser som ägde rum den 5 maj 2003, då den tillförordnade chefen för administrationen vid EG:s delegation i Angola körde sökandens bil från den yttre gårdsplanen vid sökandens bostad till en plats belägen cirka 4 kilometer bort, händelserna den 6 september 2001 och eventuella samband mellan dessa händelser, samt att utan dröjsmål underrätta sökanden om resultaten av utredningen och att i olika lokaler på ett lämpligt och synligt sätt sätta upp meddelanden som innehåller en sammanfattning av slutsatserna av utredningen och säkerställa tillgång till dessa slutsatser, eller i andra hand att svaranden skall förpliktas att till sökanden utge ersättning för den skada som uppstått till följd av beslutet om avslag på begäran av den 1 september 2006, vilken skada redan har uppstått och inte kan avhjälpas, med ett belopp på 100 000 euro eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt och, med avseende på den skada som kommer att uppstå efter dagens datum, med ett belopp på 20 euro, eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, för varje dag från imorgon fram till dess att sökanden, när utredningen har slutförts, underrättas och slutsatserna offentliggörs på lämpligt sätt,

förplikta svaranden att, för den skada som redan uppstått och som inte kan avhjälpas till följd av vägran att till sökanden skicka en italiensk översättning av skrivelsen av den 30 november 2006, utge ersättning till sökanden med ett belopp på 20 000 euro eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt och, med avseende på den skada som kommer att uppstå efter dagens datum, med ett belopp på 2 euro, eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, för varje dag från imorgon fram till dess att alla åtgärder för att verkställa ogiltigförklaringen av avslaget vidtas,

förplikta svaranden att, för den skada som redan uppstått och den skada som kan uppstå i framtiden till följd av beslutet att avsluta utredningen, såvitt avser den skada som redan uppstått och som inte kan avhjälpas, utge ersättning till sökanden med ett belopp på 20 000 euro eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, vilket skall betalas omedelbart efter det att dom meddelats i förevarande mål, och, med avseende på den skada som kommer att uppstå efter dagens datum, med ett belopp på 25 euro, eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, för varje dag från imorgon fram till dess att svaranden vidtar samtliga åtgärder för att verkställa ogiltigförklaringen av beslutet att avsluta utredningen,

fastställa att det förhållandet att sökanden - åtminstone fram till det datum då han mottog skrivelsen av den 30 november 2006 - inte på något sätt underrättades om beslutet att avsluta utredningen är rättsstridigt,

fastställa att avsaknaden av underrättelse om att utredningen hade avslutats är rättsstridig,

förplikta svaranden att, för den skada som uppstått till följd av avsaknaden av underrättelse om att utredningen hade avslutats, utge ersättning till sökanden med ett belopp på 50 000 euro eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anför följande tre grunder till stöd för sin talan: 1) Fullständig avsaknad av motivering samt bristande logik och konsekvens, orimlighet, förvirring och svepskäl samt avsaknad av utredning eller inadekvat utredning. 2) Uppenbart och allvarligt åsidosättande av gällande rätt. 3) Åsidosättande av omsorgsplikten och av god förvaltningssed.

____________