Language of document : ECLI:EU:F:2008:4

CIVILDIENESTA TIESAS

PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2008. gada 23. janvārī

Lieta F‑123/07

Chantal De Fays

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas ierosmes – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru Š. De Feija [De Fays] lūdz atcelt tās karjeras attīstības ziņojumu par 2005. gadu, kā arī piespriest Komisijai atlīdzināt morālo kaitējumu, kas radies, novēloti sagatavojot šo ziņojumu un atkārtojot tajā ietvertos vērtējumus, kas neatbilst viņas faktiskajam sniegumam

Nolēmums Lietu F‑123/07 De Fays/Komisija izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Komisija atlīdzina prasītājas pamatotās izmaksas un tiesāšanās izdevumus. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)