Language of document : ECLI:EU:F:2009:134

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

7 päivänä lokakuuta 2009

Asia F-122/07

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Tutkintapyyntö – Toimielimen kieltäytyminen kääntämästä päätöstä kantajan valitsemalle kielelle – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Oikeudellisesti selvästi perusteeton kanne 

Aihe: EY 236 artiklaan ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii ensisijaisesti kumoamaan komission päätöksen, jolla hylättiin kantajan pyyntö tutkia tietyt vuosia 2001 ja 2003 koskevat tapahtumat ja vaatimus velvoittaa komissio maksamaan kantajalle vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Kantajan kanne hylätään osittain, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja osittain, koska se on selvästi täysin perusteeton. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva huolenpitovelvollisuus – Velvollisuus antaa virkamiehelle osoitettu yksittäispäätös kielellä, jonka virkamies hallitsee perusteellisesti

(EY 21 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 4 kohta; komission työjärjestyksen liitteen 4 kohta)

Toimielinten on huolenpitovelvollisuutensa nojalla annettava virkamiehelle osoitettu yksittäispäätös kielellä, jonka virkamies hallitsee perusteellisesti.

EY 21 artiklan kolmannesta kohdasta, hyvän hallintotavan säännöstön 4 kohdasta eikä perusoikeuskirjan 41 artiklan 4 kohdasta voida päätellä, että kaikki yhteisöjen toimielimen päätökset, jotka on osoitettu yhteisöjen virkamiehelle, olisi laadittava alkuvaiheen kirjeenvaihdon kielellä. Kyseisiä säännöksiä sovelletaan toimielinten ja niiden toimihenkilöiden välisissä suhteissa nimittäin vain, jos toimihenkilöt osoittavat tekstin toimielimille ainoastaan unionin kansalaisen ominaisuudessa eivätkä yhteisöjen virkamiehen tai muun toimihenkilön ominaisuudessa. Jos toimielimet olisivat velvollisia kaikissa tapauksissa vastaamaan virkamiehen vaatimukseen sillä kielellä, jota kyseisessä vaatimuksessa käytetään, tämä aiheuttaisi toimielimille ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

(ks. 60–65 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑197/98, Rudolph v. komissio, 23.3.2000 (Kok. H., s. I‑A‑55 ja II‑241, 46 kohta); asia T‑118/99, Bonaiti Brighina v. komissio, 7.2.2001 (Kok. H., s. I‑A‑25 ja II‑97, 13 kohta) ja asia T‑95/04, Lavagnoli v. komissio, 17.5.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑121 ja II‑A‑2‑569, 48 kohta)

Virkamiestuomioistuin: yhdistetyt asiat F‑51/05 ja F‑18/06, Duyster v. komissio, 13.12.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 58 ja 59 kohta)