Language of document : ECLI:EU:F:2009:134

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 7 października 2009 r.

Sprawa F-122/07

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Wniosek o wszczęcie dochodzenia – Odmowa przetłumaczenia przez instytucję decyzji na wybrany przez skarżącego język – Oczywista niedopuszczalność – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której L. Marcuccio żąda tytułem głównym stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie wniosku o wszczęcie dochodzenia w odniesieniu do określonych zdarzeń, których był uczestnikiem w latach 2001 i 2003, a także zasądzenia od Komisji odszkodowania.

Orzeczenie: Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej. Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Obowiązek staranności ciążący na administracji – Obowiązek skierowania do urzędnika decyzji indywidualnej sformułowanej w języku, którym włada on bardzo dobrze

(art. 21 WE; karta praw podstawowych, art. 41 ust. 4; regulamin wewnętrzny Komisji, załącznik, pkt 4)

Na podstawie ciążącego na instytucjach obowiązku staranności mają one obowiązek kierowania do urzędnika decyzji indywidualnej sporządzonej w języku, którym włada on bardzo dobrze.

Ani z art. 21 akapit trzeci WE, ani z pkt 4 Kodeksu dobrej praktyki administracyjnej, ani z art. 41 ust. 4 karty praw podstawowych nie można wywodzić, że wszystkie decyzje skierowane przez instytucję wspólnotową do urzędnika powinny być sporządzone w języku, w którym pierwotnie prowadzona była korespondencja. Wskazane przepisy mają bowiem zastosowanie w relacjach instytucji z ich pracownikami jedynie wówczas, gdy ci ostatni zwracają się do instytucji z pismem, występując w charakterze obywatela Unii, a nie w charakterze urzędnika lub pracownika Wspólnot. Gdyby w każdym przypadku instytucje były zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na wniosek urzędnika w tym samym języku, którego użyto we wniosku, rodziłoby to dla instytucji niemożliwe do pokonania trudności.

(zob. pkt 60–65)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑197/98 Rudolph przeciwko Komisji, 23 marca 2000 r., RecFP s. I‑A‑55, II‑241, pkt 46; sprawa T‑118/99 Bonaiti Brighina przeciwko Komisji, 7 lutego 2001 r., RecFP s. I‑A‑25, II‑97, pkt 13; sprawa T‑95/04 Lavagnoli przeciwko Komisji, 17 maja 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑121, II‑A‑2‑569, pkt 48

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawy połączone F‑51/05 i F‑18/06 Duyster przeciwko Komisji, 13 grudnia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 58, 59