Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 20. januar 2011 - Strack mod Kommissionen

(Sag F-121/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - aktindsigt - forordning (EF) nr. 1049/2001 - Rettens kompetence - formaliteten - bebyrdende retsakt)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ved advokat H. Tettenborn)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Personalesag - påstand om annullation af flere af Kommissionens beslutninger om afslag på omgående og fuldstændig aktindsigt i de forskellige sagsakter vedrørende sagsøgeren - erstatningspåstand.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 315 af 22.12.2007, s. 50.