Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 20 stycznia 2011 r. - Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-121/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Właściwość Sądu - Dopuszczalność - Akt niekorzystny)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Stwierdzenie nieważności kilku decyzji Komisji odmawiających natychmiastowego i pełnego dostępu do różnych informacji i dokumentów dotyczących skarżącego. Żądanie odszkodowania

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona

G. Strack zostaje obciążony całością kosztów postępowania

____________

1 - Dz.U. C 315 z 22.12.2007.