Language of document :

Beroep ingesteld op 17 december 2020 – Europese Commissie/Portugese Republiek

(Zaak C-687/20)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz, gemachtigden)

Verwerende partij: Portugese Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Portugese Republiek, door voor vijf belangrijke wegen geen strategische geluidsbelastingkaarten te hebben opgesteld, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 7, lid 2, eerste alinea, van richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai1 ;

vaststellen dat de Portugese Republiek, door voor de agglomeraties Amadora en Porto, voor 236 belangrijke wegen en 55 belangrijke spoorwegen geen actieplannen te hebben opgesteld, de krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 2002/49 op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

vaststellen dat de Portugese Republiek, door de in de strategische geluidsbelastingkaarten vervatte gegevens voor vijf belangrijke wegen alsook de samenvattingen van de actieplannen voor de agglomeraties Porto en Amadora, alsmede voor 236 belangrijke wegen en 55 belangrijke spoorwegen niet aan de Commissie te hebben toegezonden, de krachtens artikel 10, lid 2, in samenhang met bijlage VI van richtlijn 2002/49 op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Portugese Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Krachtens richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (hierna: „richtlijn”), en voor zover relevant voor de onderhavige zaak, waren de Portugese autoriteiten verplicht om:

1) ten eerste overeenkomstig artikel 7, lid 2, tweede alinea, van de richtlijn, de Commissie uiterlijk op 31 december 2008 mededeling te doen van alle op het Portugese grondgebied gelegen agglomeraties, van alle belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen;

2) ten tweede overeenkomstig artikel 7, lid 2, eerste alinea, van de richtlijn, uiterlijk op 30 juni 2012 voor alle agglomeraties en alle belangrijke wegen en spoorwegen strategische geluidsbelastingkaarten op te stellen die de situatie in het referentiejaar 2011 weergeven. Voorts hadden de Portugese autoriteiten overeenkomstig artikel 10, lid 2, in samenhang met bijlage VI van de richtlijn uiterlijk op 30 december 2012 aan de Commissie gegevens over de strategische geluidsbelastingkaarten moeten toezenden;

3) ten derde overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de richtlijn, uiterlijk op 18 juli 2013 actieplannen op te stellen voor alle op het Portugese grondgebied gelegen agglomeraties, belangrijke wegen en spoorwegen. Voorts hadden de Portugese autoriteiten overeenkomstig artikel 10, lid 2, in samenhang met bijlage VI van de richtlijn uiterlijk op 18 januari 2014 de samenvattingen van die actieplannen aan de Commissie moeten toezenden.

De hierboven vermelde verplichtingen van de Portugese autoriteiten vormen drie in de richtlijn vastgestelde opeenvolgende etappen, waarbij de tweede respectievelijk de derde etappe gebaseerd zijn op de etappe die onmiddellijk daaraan voorafgaat.

____________

1 PB 2002, L 189, blz. 12.