Language of document :

Talan väckt den 4 mars 2008 - V mot kommissionen

(Mål F-33/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: V (ombud: advokaten C. Ronzi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 15 maj 2007 i vilket sökanden informerades om att denne inte uppfyllde kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövning vid Europeiska gemenskapernas kommission, begäran att vissa expertutlåtanden tas bort från personalakten och yrkande om skadestånd för den materiella och ideella skada som sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 15 maj 2007 i vilket sökanden informerades om att denne inte uppfyllde kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövning vid kommissionen,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet av den 12 juli 2007 i vilket sökandens överklagande som ingetts den 1 juni 2007 ogillades,

besluta att expertutlåtandena som upprättades den 15 september 2006, den 21 september 2006 och den 28 mars 2007 ska tas bort från personalakten och följaktligen fastslå att det är det ursprungliga medicinska utlåtandet av den 26 juni 2006, i vilket det fastslogs att sökanden ska anses vara arbetsför, som ska beaktas,

förplikta svaranden att utge skadestånd för den materiella och ideella skada som sökanden lidit som preliminärt, i överensstämmelse med rätt och billighet (pro bono et ex aequo), beräknas uppgå till 170 900 euro (jämte dröjsmålsränta från och med den 1 augusti 2006 med en räntesats motsvarande Europiska centralbankens fastställda referensränta plus 2 procentenheter),

besluta, som en tillfällig åtgärd, att för sökandens del förlänga giltighetstiden av den reservlista på vilken sökanden finns uppförd, om personaldomstolens dom skulle komma att meddelas efter februari månad år 2009 (tidpunkten då reservlistans giltighetstid löper ut), och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________