Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2008 r. - Pachtitis przeciwko Komisji

(Sprawa F-35/08)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Dimitrios Pachtitis (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: P. Giatagantzidis, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niedopuszczeniu skarżącego do egzaminów pisemnych konkursu EPSO/AD/77/06 wskutek wyniku uzyskanego na testach wstępnych, a także stwierdzenie nieważności decyzji EPSO oddalającej zażalenie skarżącego dotyczące po pierwsze zmiany decyzji o niedopuszczeniu do egzaminów pisemnych, a po drugie wniosku o przesłanie pewnych dokumentów konkursowych.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr EPSO/5000LM-FR/31.05.2007 oraz MMM/dbD(07)27442/06.12.2007, a także jakiegokolwiek aktu z nimi związanego;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________