Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 24 септември 2009 г. - Schell/Комисия

(Дело F-36/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Предоставяне на точки за предимство от генералните директори - Процедура за повишаване за 2007 година)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Arno Schell (Брюксел, Белгия) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Предмет

Публична служба - Отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г. и отмяна на доклада за неговото повишаване за 2007 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Schell да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 142, 7.6.2008 г., стр. 40.