Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 17 februari 2009 - Liotti / Commissie

(Zaak F-38/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingsrapport - Beoordelingsronde 2006 - Door beoordelaars toe te passen beoordelingsnormen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger:

F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: B. Eggers en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over het jaar 2006

Dictum

Het loopbaanontwikkelingsrapport van Liotti over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2006 wordt nietig verklaard.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 158 van 21.6.2008, blz. 26.