Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 17. februára 2009

Vec F‑38/08

Amerigo Liotti

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Hodnotenie za rok 2006 – Normy hodnotenia uplatniteľné hodnotiteľom“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou pán Liotti navrhuje zrušenie správy o jeho služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2006

Rozhodnutie: Správa o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 sa zrušuje. Komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Všeobecné vykonávacie ustanovenia stanovujúce spoločné normy hodnotenia pre každé generálne riaditeľstvo

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

Nedodržanie všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku prijatých dotknutou inštitúciou pri vypracovaní správy o služobnom postupe úradníka, ktoré stanovujú zohľadnenie spoločných noriem hodnotenia pre každé generálne riaditeľstvo s cieľom uľahčenia porovnania zásluh úradníkov, harmonizácie hodnotiacich známok navrhnutých hodnotiteľmi a koherencie hodnotenia v rámci toho istého generálneho riaditeľstva, predstavuje porušenie podstatnej formálnej náležitosti. Neuplatnenie týchto noriem alebo ich nedostatočné zohľadnenie postihuje hodnotenie úradníka podstatnou vadou a odôvodňuje jeho zrušenie.

(pozri body 46 a 47)