Language of document :

Acțiune introdusă la 11 martie 2021 – Republica Polonă/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-157/21)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)

Pârâte: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea în totalitate a Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii1 ;

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Motiv întemeiat pe lipsa unui temei juridic valid al regulamentului

Polonia susține că un regulament adoptat în temeiul articolului 322 alineatul (1) litera (a) TFUE nu poate să prevadă condițiile pentru o încălcare a principiilor care intră sub incidența noțiunii de „stat de drept” sau să permită Comisiei și Consiliului să constate încălcarea acestor principii de către statele membre și, în consecință, să adopte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurilor pentru protecția bugetului Uniunii. Polonia susține, de asemenea, că mecanismul creat nu îndeplinește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un mecanism de condiționalitate și, prin urmare, este un mecanism de sancționare a statelor membre pentru nerespectarea obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor

În subsidiar, în cazul în care Curtea ar recunoaște competența legiuitorului Uniunii de a adopta Regulamentul nr. 2020/2092, un motiv întemeiat pe baza juridică inadecvată

În subsidiar, în cazul în care Curtea ar recunoaște competența legiuitorului Uniunii de a adopta Regulamentul nr. 2020/2092, un motiv întemeiat pe încălcarea Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

Motiv întemeiat pe încălcarea articolului 296 al doilea paragraf TFUE ca urmare a motivării insuficiente a Propunerii de regulament 2020/2092

Motiv întemeiat pe încălcarea articolului 7 TUE

Polonia susține că Regulamentul 2020/2092 stabilește un nou mecanism, neprevăzut în tratate, pentru controlul respectării principiului statului de drept de către statele membre și astfel produce efecte echivalente cu o modificare a tratatelor. Mai mult, întrucât scopul mecanismului stabilit în Regulamentul 2020/2092 coincide cu cel al procedurii instituite la articolul 7 TUE, Regulamentul 2020/2092 eludează procedura prevăzută la articolul 7 TUE, repunând în discuție legitimitatea executării unei asemenea și chiar făcând-o să rămână fără obiect.

Motiv întemeiat pe încălcarea articolului 269 primul alineat TFUE, în condițiile în care a definit valoarea „stat de drept” ca pe un concept de drept primar în sensul articolului 2 TUE printr-un instrument de drept secundar, și anume Regulamentul 2020/2092

Motiv întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul (1) și alineatul (2) a doua teză, precum și a articolului 5 alineatul (2) TUE

Acest motiv dezvoltă argumentele prezentate în cadrul primului motiv. Polonia susține că, prin instituirea mecanismului de control al respectării principiului statului de drept de către statele membre, prevăzut de Regulamentul 2020/2092, legiuitorul Uniunii Europene a încălcat principiul atribuirii prevăzut la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (2) TUE. În plus, Polonia susține că legiuitorul a încălcat și obligația prevăzută la articolul 4 alineatul (2) a doua teză TUE de a respecta funcțiile esențiale ale statului și, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității naționale.

Motiv întemeiat pe încălcarea principiului egalității statelor membre [articolul 4 alineatul (2) TUE]

Polonia susține că dispozițiile regulamentului nu garantează că constatarea unor încălcări ale principiilor statului de drept va fi precedată de o „evaluare calitativă aprofundată” care va fi obiectivă, imparțială și echitabilă. În plus, Polonia arată că procedura adoptării de măsuri pentru protecția bugetului Uniunii constituie o discriminare clară și directă împotriva statelor membre mai mici și mijlocii în raport cu statele membre mai mari.

Motiv întemeiat pe încălcarea principiului securității juridice

Polonia susține că dispozițiile Regulamentului 2020/2092, și în special condițiile pentru evaluarea încălcării principiilor statului de drept enumerate la articolele 3 și 4 alineatul (2) nu îndeplinesc cerințele de claritate și precizie.

Motiv întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității [articolul 5 alineatul (4) TUE]

Motiv întemeiat pe un abuz de putere prin adoptarea unui mecanism al cărui scop efectiv nu este protecția bugetului Uniunii Europene, ci eludarea cerințelor formale pentru inițierea procedurii menționate la articolul 7 TUE și a cerințelor de fond pentru inițierea procedurii menționate la articolul 258 TFUE

____________

1 JO 2020, L 433I, p.1.