Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 10. martā iesniedza Svea Hovrätt (Zviedrija) – Itālijas Republika/Athena Investments A/S (tidigare Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(Lieta C-155/21)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea Hovrätt

Pamatlietas puses

Prasītāja: Itālijas Republika

Atbildētāja: Athena Investments A/S (iepriekš – Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR un NovEnergia II Italian Portfolio SA

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai ECT 1 ir jāinterpretē tādējādi, ka 26. pantā 2 paredzētā šķīrējtiesas klauzula, saskaņā ar kuru līgumslēdzēja puse piekrīt strīda izšķiršanai starptautiskā šķīrējtiesā starp līgumslēdzēju pusi un citas līgumslēdzējas puses ieguldītāju par šī ieguldītāja ieguldījumu pirmās minētās līgumslēdzējas puses teritorijā, attiecas arī uz strīdu starp Eiropas Savienības dalībvalsti un citas Eiropas Savienības dalībvalsts ieguldītāju?

2.    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša: vai LES 19. un 4. panta 3. punkts, kā arī LESD 267. un 344. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā ECT 26. pantā paredzētā šķīrējtiesas klauzula vai šīs klauzulas piemērošana, ja ieguldītājs no Eiropas Savienības dalībvalsts, rodoties strīdam par ieguldījumu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, atbilstoši 26. pantam pret šo pēdējo minēto dalībvalsti var uzsākt tiesvedību šķīrējtiesā, kuras kompetenci un nolēmumu šai dalībvalstij ir pienākums atzīt?

3.    Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša: vai Savienības tiesības, it īpaši Savienības tiesību pārākuma princips un prasība par tā iedarbību ir jāinterpretē tādējādi, ka tām ir pretrunā tādas valsts tiesību normas kā Šķīrējtiesu likuma 34. panta otrajā daļā ietvertā preklūzijas norma piemērošana, ja šādas piemērošanas rezultātā puse lietā par tiesību akta atcelšanu, izvirzot iebildi, nevar atsaukties uz to, ka nav spēkā esošas vienošanās par šķīrējtiesu, jo šķīrējtiesas klauzula vai priekšlikums par šķīrējtiesu saskaņā ar ECT 26. pantu nav spēkā vai nav piemērojami to nesaderības ar Savienības tiesībām dēļ?

____________

1 Padomes un Komisijas Lēmums 98/181/EK, EOTK, Euratom (1997. gada 23. septembris) par to, ka Eiropas Kopienas slēdz Enerģētikas hartas nolīgumu un Enerģētikas hartas protokolu par energoefektivitāti un ar to saistītajiem vides aspektiem (OV L 69, 9.3.1998., 1. lpp.).

2 Eiropas Enerģētikas hartas konferences Nobeiguma akts – 1. pielikums: Enerģētikas hartas nolīgums – 2. pielikums: Lēmumi par Enerģētikas hartas nolīgumu (OV, L 380, 31.12.1994., 24. lpp.).