Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 февруари 2013 г. — BB/Комисия

(Дело F-17/11)1

(Публична служба — Договорно нает служител — Неподновяване на срочен договор — Жалба за отмяна — Иск за обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BB (представител: A. Blot, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ответника да не поднови договора на жалбоподателя като договорно нает служител

Диспозитив

Отхвърля жалбата.Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и една трета от съдебните разноски на BB.BB понася две трети от направените от нея съдебни разноски.