Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. februar 2013 – BB mod Kommissionen

(Sag F-17/11) 1

(Personalesag – kontraktansat – ingen forlængelse af tidsbestemt kontrakt – annullationssøgsmål – erstatningssøgsmål)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BB (ved advokat A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som kontraktansat.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af BB’s omkostninger.

BB bærer to tredjedele af sine egne omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 186 af 25.6.2011., s. 33.