Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. travnja 2021. uputio Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – Autoridade Tributária e Aduaneira/DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(predmet C-218/21)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Supremo Tribunal Administrativo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tuženik: DSR. — Montagem e Manutenção de Ascenores e Escadas Rolantes, S. A

Prethodna pitanja

Je li u skladu s pravom Unije, a osobito s Prilogom IV. [Šestoj] Direktivi o PDV-u1 to da se točka 2.27 popisa I. priloženog Zakoniku o PDV-u primjenjuje tako da uključuje popravak i održavanje dizala koja izvršava društvo na koje se odnose prethodno sažete činjenice […] i da znači primjenu snižene stope PDV-a?

Je li primjena navedene odredbe Zakonika o PDV-u, kojom se također uzimaju u obzir druge odredbe nacionalnog prava – članak 1207., članak 204. stavak 1. točka (e) i stavak 3. i članak 1421. stavak 2. točka (b) Građanskog zakonika (odredbe koje se odnose na pojmove ugovora o djelu i nekretnine te na pretpostavku da je dizalo zajednički dio zgrade u suvlasništvu) - u skladu s pravom Unije, osobito s Prilogom IV. Šeste Direktive o PDV-u?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)