Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. septembri 2011. aasta määrus - Pereira Sequeira versus komisjon

(kohtuasi F-65/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Enne 1. maid 2004 avaldatud sisekonkurss - Enne 1. maid 2006 sobivate kandidaatide loetelusse kantud ajutine teenistuja - Palgaastme määramine - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 ja artikli 12 lõige 3 - Sekretariaaditoetus - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Rosa Maria Pereira Sequeira (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld, hiljem advokaadid T. Bontinck ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millest anti hagejale teada 19. septembril 2005 ja millega nimetati hageja, kes on sisekonkursi COM/PC//04 edukalt läbinud ajutine teenistuja, personalieeskirjade XIII lisa sätteid kohaldades ametnikuks palgaastmele C*1.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 165, 15.7.2006, lk 36.