Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. septembra 2011 - Pereira Sequeira/Komisia

(vec F-65/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Interné výberové konanie uverejnené pred 1. májom 2004 - Dočasný zamestnanec zapísaný na zozname vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 - Zaradenie do platovej triedy - Článok 5 ods. 4 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku - Sekretársky príspevok - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rosa Maria Pereira Sequeira (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a J. Feld, advokáti, neskôr T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, oznámeného žalobkyni 19. septembra 2005, ktorým bola táto posledná, dočasný zamestnanec a úspešná uchádzačka interného výberového konania COM/PC/04, vymenovaná za úradníčku so zaradením do platovej triedy C*1, na základe prílohy XIII služobného poriadku

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 165, 15.7.2006, s. 36.