Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 28. septembra 2011

Vec F‑65/06

Rosa Maria Pereira Sequeira

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Interné výberové konanie uverejnené pred 1. májom 2004 – Dočasný zamestnanec zapísaný do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 – Zaradenie do platovej triedy – Článok 5 ods. 4 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku – Sekretársky príspevok – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou R. M. Pereira Sequeira navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie o jej prijatí za úradníčku v skúšobnej dobe s účinnosťou od 16. marca 2005 v rozsahu, v akom toto rozhodnutie stanovuje jej zaradenie do kategórie C*, platovej triedy 1, platového stupňa 2

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Vymenovanie do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31 ods. 1; príloha XIII, článok 2 ods. 1 a článok 12 ods. 3; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, príloha, článok 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

2.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31 ods. 1; príloha XIII, článok 5 ods. 4, článok 12 ods. 3 a článok 13 ods. 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

3.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy a zaradenie do platového stupňa – Dočasný zamestnanec vymenovaný za úradníka

(Služobný poriadok úradníkov, článok 32; príloha XIII, článok 5 ods. 4; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 8)

1.      Článok 31 ods. 1 služobného poriadku stanovuje, že vybraní uchádzači sú vymenovaní do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní, na ktorom sa úspešne zúčastnili.

Z toho ustanovenia nevyhnutne vyplýva, že úspešní uchádzači výberových konaní do verejnej služby musia byť vymenovaní za úradníkov v skúšobnej dobe v platovej triede uvedenej v oznámení o výberovom konaní, na základe ktorého boli prijatí. Určenie úrovne obsadzovaných pracovných miest a podmienok vymenovania úspešných uchádzačov na tieto pracovné miesta, ktoré dotknutá inštitúcia vykonala v rámci ustanovení starého služobného poriadku pri vypracovaní oznámení o výberovom konaní, nemohlo predĺžiť svoje účinky po 1. máji 2004, teda dni, ktorý normotvorca Únie stanovil ako deň nadobudnutia účinnosti nového profesionálneho zloženia úradníkov.

Právo úspešných uchádzačov výberového konania byť zaradený do platovej triedy uvedenej v oznámení o výberovom konaní sa môže uplatniť len na právo, ktoré sa nemení, lebo zákonnosť rozhodnutia sa posudzuje podľa právnej úpravy platnej v čase, keď bolo prijaté, a preto toto ustanovenie nemôže ukladať menovaciemu orgánu povinnosť prijať rozhodnutie, ktoré by nebolo v súlade so služobným poriadkom, ktorý bol zmenený normotvorcom, a teda by bolo nezákonné.

Jediným cieľom prechodného opatrenia, ktoré je uvedené v článku 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku, bolo konvertovať k 1. máju 2004 platové triedy, v ktorých boli zaradení úradníci alebo zamestnanci k 30. aprílu 2004, tak, aby sa na nich mohlo uplatniť nové profesionálne zloženie zamestnancov, ktoré malo nadobudnúť účinnosť v celom rozsahu 1. mája 2006. Toto ustanovenie v spojení s článkom 1 prílohy podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov sa týka iba tých, ktorí k 1. máju 2004 už boli zaradení do jednej z platových tried uvedených v stĺpci s názvom „predchádzajúca platová trieda“, pretože normotvorca mal záujem zachovať postavenie zamestnancov nadobudnuté pred týmto dátumom.

Zrušenie platových tried na zaradenie do služobných postupov uvedených v týchto oznámeniach o výberovom konaní od 1. mája 2004, ktoré vyplýva zo zavedenia nového systému služobných postupov, viedlo normotvorcu k prijatiu prechodných ustanovení prílohy XIII služobného poriadku a osobitne jej článku 12 ods. 3 na účely stanovenia zaradenia do platových tried úspešných uchádzačov výberových konaní uverejnených pred alebo po 1. máji 2004, zapísaných do zoznamov vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006, ale prijatých medzi 1. májom 2004 a 1. májom 2006.

Je pravda, že tabuľka v článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku, ktorá konvertuje platové triedy uvedené v oznámeniach o výberových konaniach na dočasné platové triedy pri prijatí do zamestnania, sa odchyľuje od tabuľky v článku 2 ods. 1 tejto prílohy, v ktorej sú staré platové triedy úradníkov na pracovných miestach pred 1. májom 2004 konvertované na nové, dočasné platové triedy.

Normotvorca má však právo prijať do budúcnosti v záujme služby zmeny ustanovení služobného poriadku, aj keď zmenené ustanovenia sú menej priaznivé ako staršie ustanovenia.

(pozri body 36 – 40 a 43 – 45)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 30. septembra 1998, Ryan/Dvor audítorov, T‑121/97, bod 98; 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, body 100, 109, 110 a 113

2.      Článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku sa týka dočasných zamestnancov, ktorých mená sú uvedené „na zozname uchádzačov vhodných pre preloženie z jednej kategórie do druhej“, ako aj „na zozname úspešných uchádzačov z výberového konania v rámci inštitúcie“. Aj keď výberové konanie „na preloženie do druhej kategórie“ je svojou povahou tiež interným výberovým konaním, predmetné ustanovenie sa má vykladať tak, aby malo potrebný účinok, a v rámci možností sa vyhnúť akémukoľvek výkladu, ktorý by viedol k záveru, že toto ustanovenie je nadbytočné. Zdá sa, že normotvorca chcel „interným výberovým konaním“ označiť výberové konania na vymenovanie do stálej služby, ktoré pri dodržaní všetkých ustanovení služobného poriadku o prístupe k európskej verejnej službe majú umožniť prijímanie ako úradníkov zamestnancov, ktorí už nadobudli v inštitúcii určité skúsenosti a ktorí preukázali svoje schopnosti zastávať pracovné miesta, ktoré sa majú obsadiť. Tento výklad potvrdzuje znenie odseku 2 článku 5 prílohy XIII služobného poriadku, ktoré uvádza iba úradníkov zapísaných „na zozname uchádzačov vhodných na preloženie z jednej kategórie do druhej“, bez zmienky o úradníkoch zapísaných „na zozname úspešných uchádzačov z výberového konania v rámci inštitúcie“. Takáto zmienka by bola neodôvodnená, keďže nie je dôvod na vymenovanie zamestnancov, ktorí už sú úradníkmi, do stálej služby.

Na uplatnenie článku 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku je potrebné, aby išlo o preloženie zo „starej kategórie“ do „novej kategórie“ na základe buď výberového konania vedúceho k vypracovaniu „zoznamu uchádzačov vhodných na preloženie z jednej kategórie do druhej“, alebo interného výberového konania na vymenovanie do stálej služby, ktorého dôsledkom je také preloženie do druhej kategórie. Normotvorca sa tým v rámci výkonu svojej širokej miery voľnej úvahy v oblasti prechodných ustanovení a kritérií na zaradenie odchýlil od všeobecného pravidla v oblasti zaradenia novoprijatých úradníkov uvedeného v článku 31 ods. 1 služobného poriadku doplneného článkom 12 ods. 3 alebo článkom 13 ods. 1 prílohy XIII uvedeného služobného poriadku, pokiaľ ide o úspešných uchádzačov zapísaných do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006 a po 1. máji 2006, tým, že vyhradil možnosť zaradenia do inej platovej triedy ako tej, ktorá bola uvedená v oznámení o výberovom konaní, pre tých zamestnancov, ktorí boli prijatí ako úradníci v skúšobnej dobe, už nadobudli skúsenosti v inštitúcii a vo výberovom konaní uvedenom vyššie preukázali svoju schopnosť zastávať pracovné miesto vyššej kategórie.

(pozri body 65, 66, 71 a 72)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 6. marca 1997, de Kerros a Kohn‑Bergé/Komisia, T‑40/96 a T‑55/96, body 45 a 46; 12. novembra 1998, Carrasco Benítez/Komisia, T‑294/97, bod 51

Súd pre verejnú službu: 12. mája 2010, Peláez Jimeno/Parlament, F‑13/09, body 40, 41, 46 a 47

3.      Právo Únie výslovne nestanovuje ani zásadu jednoty služobného postupu, ani zásadu služobného postupu. A fortiori právo na služobný postup dočasného zamestnanca, ktorý sa stal úradníkom, nie je všeobecne uznané právom Únie. Článok 32 tretí odsek služobného poriadku iba stanovuje, že dočasný zamestnanec si zachová odpracované roky v rámci daného stupňa, ktoré dosiahol pri vymenovaní za úradníka.

Článok 32 služobného poriadku a článok 8 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov v znení účinnom do 30. apríla 2004 uvádzajú pre dočasných zamestnancov možnosť pokračovať v ich služobnom postupe v postavení úradníka v súlade s postupmi stanovenými služobným poriadkom a v tomto prípade sa odpracované roky v platovom stupni získané v postavení dočasného zamestnanca zachovajú, ak je dotknutý zamestnanec vymenovaný za úradníka v rovnakej platovej triede bezprostredne po uvedenom období.

Nič to však nemení na skutočnosti, že jednak uvedené ustanovenia iba zaručujú odpracované roky v platovom stupni dočasnému zamestnancovi, ktorý bol vymenovaný za úradníka v rovnakej platovej triede, a jednak pokračovanie v služobnom postupe je zaručené v súlade s postupmi stanovenými služobným poriadkom. Napokon treba konštatovať, že s výnimkou článku 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku, ktorý, keďže ide o prechodné ustanovenie, treba vykladať reštriktívne, ostatné ustanovenia služobného poriadku nepriznávajú dočasným zamestnancom možnosť byť vymenovaný za úradníka v platovej triede, v ktorej boli zaradení, ak je táto platová trieda vyššia ako platová trieda, pre ktorú bolo uverejnené výberové konanie, v ktorom boli úspešní.

(pozri body 83, 90 a 91)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 5. marca 2008, Toronjo Benitez/Komisia, F‑33/07, bod 87