Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 28 september 2011

Mål F‑65/06

Rosa Maria Pereira Sequeira

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Tillsättning – Internt uttagningsprov som offentliggjorts före den 1 maj 2004 – Tillfälligt anställd som förts upp på förteckningen över godkända sökande före den 1 maj 2006 – Placering i lönegrad – Artikel 5.4 och artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Ersättning för sekretariat – Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad”

Saken:      Talan, väckt enligt artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Rosa Maria Pereira Sequeira yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut att rekrytera henne som provanställd tjänsteman med verkan från och med den 16 augusti 2005, på grund av att hon genom beslutet placerats i lönegrad C*1, löneklass 2.

Avgörande:      Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Placering i den lönegrad och tjänstegrupp som angavs i meddelandet om uttagningsprov – Införande av ett nytt karriärsystem genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31.1; bilaga XIII, artiklarna 2.1 och 12.3; anställningsvillkoren för övriga anställda, bilaga, artikel 1; rådets förordning nr 723/2004)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införande av ett nytt karriärsystem genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31.1; bilaga XIII, artiklarna 5.4, 12.3 och 13.1; rådets förordning nr 723/2004)

3.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad och löneklass – Tillfälligt anställd som tillsätts som tjänsteman

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 32; bilaga XIII, artikel 5.4; anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 8)

1.      I artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna föreskrivs att de som klarat ett uttagningsprov ska tillsättas i den lönegrad och tjänstegrupp som angavs i meddelandet om det uttagningsprov i vilket de deltagit.

Av denna bestämmelse följer ovillkorligen att de som klarat ett uttagningsprov för tjänstetillträde inom den offentliga förvaltningen ska tillsättas som provanställda tjänstemän i den lönegrad som angavs i meddelandet om uttagningsprov, efter vilket de har rekryterats. Fastställandet av nivån för de tjänster som ska besättas och villkoren för tillsättning av godkända sökande på dessa tjänster, som institutionen ombesörjt enligt bestämmelserna i de gamla tjänsteföreskrifterna när den utformade meddelandet om uttagningsprov, har emellertid inte kunnat ha verkningar efter den 1 maj 2004 som är den tidpunkt som unionslagstiftaren har valt för ikraftträdandet av tjänstemännens nya karriärsystem.

Den rätt som de som klarat ett uttagningsprov har att tillsättas i den lönegrad som angavs i meddelandet om uttagningsprov kan endast tillämpas med bibehållande av gällande rätt, eftersom ett besluts rättsenlighet ska bedömas mot bakgrund av de rättsliga omständigheter som gällde vid tidpunkten då det antogs och denna bestämmelse således inte kan medföra en skyldighet för tillsättningsmyndigheten att anta ett beslut som strider mot tjänsteföreskrifterna i den av lagstiftaren ändrade lydelsen och som därmed är rättsstridigt.

Det enda syftet med övergångsbestämmelsen i artikel 2.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna var att, till den 1 maj 2004, omvandla de tjänstegrader som tjänstemännen och övriga anställda var placerade i den 30 april 2004, för att dessa skulle kunna omfattas av det nya karriärsystem som skulle träda i kraft fullt ut den 1 maj 2006. Denna bestämmelse, jämförd med artikel 1 i bilagan till anställningsvillkoren för övriga anställda, avser endast dem som den 1 maj 2004 redan var placerade i en av de lönegrader som anges i kolumnen med rubriken ”tidigare lönegrad”, eftersom lagstiftarens avsikt var att den situation som de anställda befann sig i före detta datum skulle bibehållas.

Den omständigheten att de lönegrader som avsåg tjänsteplacering enligt de karriärer som angavs i meddelandena om uttagningsprov avskaffades den 1 maj 2004, när det nya karriärsystemet infördes, medförde att lagstiftaren antog övergångsbestämmelserna i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och i synnerhet artikel 12.3 för att fastställa placeringen i lönegrad av dem som klarat uttagningsprov som offentliggjorts före eller efter den 1 maj 2004, som förts upp på en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och som rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 1 maj 2006.

Det är riktigt att tabellen i artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, enligt vilken de lönegrader som angetts i meddelandena om uttagningsprov omvandlas till tillfälliga rekryteringsgrader, avviker från tabellen i artikel 2.1 i samma bilaga. I sistnämnda tabell konverteras de tidigare lönegraderna för tjänstemän som innehade en tjänst före den 1 maj 2004 till nya tillfälliga lönegrader.

Lagstiftaren får nämligen vidta framtida ändringar av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna i tjänstens intresse, även om de ändrade bestämmelserna är mindre förmånliga än de tidigare.

(se punkterna 36–40 och 43–45)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten 30 september 1998, Ryan mot revisionsrätten, T‑121/97, punkt 98; 11 juli 2007, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, T‑58/05, punkterna 100, 109, 110 och 113

2.      Artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna avser tillfälligt anställda som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och tillfälligt anställda som finns med ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Även om ett uttagningsprov ”för övergång till en annan kategori” till sin natur också utgör ett internt uttagningsprov, ska den aktuella bestämmelsen tolkas på ett sådant sätt att den ges en ändamålsenlig verkan, genom att i möjligaste mån undvika varje tolkning som leder till slutsatsen att bestämmelsen är överflödig. Lagstiftaren har med orden ”internt uttagningsprov” avsett så kallade uttagningsprov för utnämning till tjänsteman vilka, med hänsyn till samtliga bestämmelser i tjänsteföreskrifterna om tjänstetillträde inom den europeiska offentliga förvaltningen, syftar till att anställda som redan har en viss erfarenhet av institutionen och har visat prov på sin lämplighet att besitta de tjänster som ska tillsättas ska kunna rekryteras som tjänstemän. Denna tolkning stöds av lydelsen av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna i vilken det endast hänvisas till tjänstemän som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och inte till tjänstemän som finns med ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Ett sådant omnämnande skulle ha varit omotiverat, eftersom det faktiskt inte finns någon anledning att till tjänstemän utse sådana anställda som redan är tjänstemän.

För att artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska vara tillämplig krävs att en övergång äger rum från den ”förra kategorin” till den ”nya kategorin”, antingen efter ett uttagningsprov som leder till att det upprättas en ”förteckning över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” eller efter ett internt uttagningsprov för utnämning till tjänsteman, som medfört en sådan övergång till en annan kategori. Lagstiftaren har, i utövandet av sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller såväl övergångsbestämmelser som kriterier för tjänsteplacering, således avvikit från den allmänna regel om tjänsteplacering för nyrekryterade tjänstemän som slås fast i artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna, såsom den har kompletterats genom artikel 12.3 eller genom artikel 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, såvitt avser personer som har klarat proven och som finns med i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och har rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006 respektive efter den 1 maj 2006, genom att anställda som rekryterats som provanställda tjänstemän som redan har erfarenhet av institutionen och som, efter de uttagningsprov som avses ovan, har visat prov på sin lämplighet att besitta tjänster i en högre kategori förbehålls tjänsteplacering i en annan lönegrad än den som angavs i meddelandet om uttagningsprov.

(se punkterna 65, 66, 71 och 72)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten 6 mars 1997, de Kerros och Kohn-Bergé mot kommissionen, T‑40/96 och T‑55/96, punkterna 45 och 46; 12 november 1998, Carrasco Benítez mot kommissionen, T‑294/97, punkt 51

Personaldomstolen 12 maj 2010, Peláez Jimeno mot parlamentet, F‑13/09, punkterna 40, 41, 46 och 47

3.      I unionsrätten behandlas varken någon princip om karriärens enhet eller om karriären. Det är i än högre grad så, att karriären för en tillfälligt anställd som utsetts till tjänsteman inte ges ett allmänt erkännande i unionsrätten. I artikel 32 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna föreskrivs endast att tillfälligt anställda ska få tillgodoräkna sig den tjänstetid de uppnått som tillfälligt anställda om de utses till tjänstemän.

Artikel 32 i tjänsteföreskrifterna och artikel 8 i anställningsvillkoren för övriga anställda ger, i deras lydelse som var gällande till och med den 30 april 2004, de tillfälligt anställda möjlighet att fortsätta sin karriär som tjänstemän, i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. I sådant fall ska den tjänstetid uppnåtts som tillfälligt anställd få tillgodoräknas om den anställda personen har utsetts till tjänsteman omedelbart efter utgången av denna period.

Inte desto mindre förhåller det sig så, dels att ovannämnda bestämmelser endast garanterar tjänstetiden för tillfälligt anställda som utses till tjänstemän i samma lönegrad, dels att karriärens kontinuitet säkerställs genom de förfaranden som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. Det kan slutligen konstateras att, med undantag av artikel 5.4 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna, vilken ska tolkas restriktivt eftersom det rör sig om en övergångsbestämmelse, tillfälligt anställda enligt övriga bestämmelser i tjänsteföreskrifterna inte tillerkänns möjlighet att utses till tjänstemän i den lönegrad som de varit placerade i om denna lönegrad var högre än den som avses i det uttagningsprov som offentliggjorts och som de klarat.

(se punkterna 83, 90 och 91)

Hänvisning till:

Personaldomstolen 5 mars 2008, Toronjo Benitez mot kommissionen, F‑33/07, punkt 87