Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

den 28 september 2011

Mål F‑66/06

Kalliopi Kyriazi

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Utnämning – Internt uttagningsprov som offentliggjorts före den 1 maj 2004 – Tillfälligt anställd som upptogs i förteckningen över godkända sökande före den 1 maj 2006 – Placering i lönegrad – Artikel 5.4 och artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Sekretariatstillägg – Talan som delvis inte kan upptas till sakprövning och delvis är uppenbart ogrundad”

Saken:      Ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 16 juni 2006, genom vilken Kalliopi Kyriazi väckte denna talan om i huvudsak ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 12 september 2005, som delgavs den 20 september 2005, om att utnämna henne till provanställd tjänsteman från den 16 april 2005, när det gäller placeringen av henne i den tillfälliga lönegraden C*1, numera AST 1, löneklass 2, samt ogiltigförklaring av alla rättsakter som är en följd av eller har samband med detta beslut, såsom beslutet att frånta henne sekretariatstillägget utan att återge henne det när hon utnämndes till tjänsteman.

Avgörande:      Talan ogillas. Sökanden och kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader. Rådet, som intervenerat i målet, ska bära sina egna kostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Den tidpunkt då fristen börjar löpa – Talan mot ett beslut att dra in ett tillägg – Delgivning av lönebesked av vilket detta beslut framgår – Villkor

(Tjänsteföreskrifterna artiklarna 90.2 och 91)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Placering i lönegrad inom den tjänstegrupp som anges i meddelandet om uttagningsprov – Införandet av en ny karriärstruktur genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad – Personer som efter uttagningsprov har införts i listor över lämpliga kandidater före den 1 maj 2006 och som rekryterats efter den 1 maj 2004 – Tillämpning av de nya bestämmelserna – Omvandling av de lönegrader som angavs i meddelandet om uttagningsprov till tillfälliga lönegrader – Lagenlighet

(Tjänsteföreskrifterna artikel 31.1, bilaga XIII artikel 2.1 och 12.3; anställningsvillkoren för övriga anställda, bilaga, artikel 1; rådets förordning nr 723/2004)

3.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införandet av en ny karriärstruktur genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad – Personer som efter uttagningsprov har införts i listor över lämpliga kandidater före den 1 maj 2006 och som rekryterats efter den 1 maj 2004 – Tillämpning av artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Villkor

(Tjänsteföreskrifterna artikel 31.1, bilaga XIII artiklarna 5.4, 12.3 och 13.1; rådets förordning nr 723/2004)

4.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad och löneklass – Tillfälligt anställd som blir utnämnd till tjänsteman – Behållande av den lönegrad och löneklass som innehafts som tillfälligt anställd – Villkor

(Tjänsteföreskrifterna artikel 32, bilaga XIII, artikel 5.4; anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 8)

1.      I artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna föreskrivs en frist på tre månader för att anföra klagomål mot ett beslut som går någon emot, såsom ett beslut att dra in sekretariattillägget. Denna frist räknas från ”den dag beslutet delges mottagaren dock senast den dag han får kännedom om beslutet, om det är fråga om en åtgärd av individuell karaktär”.

Förvisso är det generellt sett riktigt att skyldigheten för den berörda tjänstemannen att anföra klagomål inom tre månader från mottagandet av det lönebesked genom vilket han kunde få kännedom om det omtvistade beslutet innebär, enligt detta antagande, att innehållet i artikel 25 andra stycket och artikel 26 andra och tredje styckena i tjänsteföreskrifterna förlorar sin mening. Syftet med dessa bestämmelser är just att tjänstemannen ska få faktiskt kännedom om beslut angående, bland annat, hans administrativa ställning och möjliggöra att tjänstemannen kan göra gällande sina rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna.

Om å andra sidan institutionen inte är skyldig att anta ett uttryckligt beslut eftersom det förhållande som sökanden stått i till institutionen som reglerades enligt tjänsteföreskrifterna har upphört. Sökanden omfattas således inte längre av tillämpningsområdet för artikel 18 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, och har således inte rätt till denna ersättning. Tjänsteföreskrifterna utgör därmed inte hinder för en skyldighet att inkomma med klagomål senast tre månader efter mottagandet av lönebeskedet)

(se punkterna 48, 52 och 54)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 28 juni 2006, Grünheid mot kommissionen, F‑101/05, punkt 52

2.      I artikel 31.1 i stadgan föreskrivs att de som blivit godkända på ett uttagningsprov ska tillsättas i lönegrad och den tjänstegrupp som angavs i meddelandet om det uttagningsprov de deltagit i.

Av denna bestämmelse följer med nödvändighet att de som godkänts på uttagningsprov ska tillsättas som provanställda tjänstemän i den lönegrad som anges i meddelandet om det uttagningsprov de har deltagit i. Emellertid kan fastställandet av tjänsten och villkoren för att utnämnda de godkända kandidaterna, vilket institutionen gjort i enlighet med de äldre tjänsteföreskrifterna när den skrev meddelandet om uttagningsprovet, kan inte fortsatt ha verkan efter den 1 maj 2004, vilket är det datum som unionslagstiftaren valt för när den nya karriärsstrukturen för tjänstemän skulle träda i kraft.

Rätten för de personer som godkänts på uttagningsprovet att bli införda i den lönegrad som anges i meddelandet om uttagningsprovet kan endast tillämpas med stöd av gällande rätt. Ett besluts rättsenlighet ska nämligen bedömas utifrån de omständigheter som förelåg vid tidpunkten då det antogs. Denna bestämmelse kan således inte medföra en skyldighet för tillsättningsmyndigheten att anta ett beslut som strider mot tjänsteföreskrifterna i deras lydelse efter unionslagstiftarens ändringar. Ett sådant beslut skulle vara rättsstridigt.

Den övergångsbestämmelse som finns i artikel 2.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna syftar endast till att den 1 maj 2004 omvandla de lönegrader som tjänstemän och andra anställda innehade den 30 april 2004 för att kunna användas i den nya karriärsstrukturen som började gälla fullt ut den 1 maj 2006. Denna bestämmelse, jämförd med artikel 1 i bilagan till anställningsvillkoren för övriga anställda, avser endast dem som den 1 maj 2004 redan var placerade i någon av de löngrader som anges i kolumnen med rubriken ”tidigare lönegrad” eftersom lagstiftaren önskade vidmakthålla den ställning som personalen var i före detta datum. Vad gäller tillfälligt anställda kan emellertid vidmakthållandet av en ställning endast garanteras så länge det föreligger ett förhållande som regleras av tjänsteföreskrifterna.

Eftersom de lönegrader som angavs i meddelandet om uttagningsprovet tagits bort från och med den 1 maj 2004, då ett nytt karriärssystem infördes, har lagstiftaren antagit övergångsbestämmelserna i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, bland annat artikel 12.3, i syfte att fastställa inplaceringen i lönegrad av de som godkänts i uttagningsförfarande vilka meddelats före eller efter den 1 maj 2004, inskrivna på listan över godkända sökanden före den 1 maj 2006 och anställts mellan den 1 maj 2004 och den 1 maj 2006.

Det är riktigt att tabellen i artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, genom vilken de lönegrader som angetts i meddelandet om uttagningsprov omvandlas till tillfälliga lönegrader, skiljer sig från tabellen i artikel 2.1 i denna bilaga, i vilken de äldre lönegraderna för tjänstemän som anställts före den 1 maj 2004 omvandlas i nya tillfälliga lönegrader.

Lagstiftaren har emellertid rätt att, i tjänstens intresse, inför framtiden ändra bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna, även om de ändrade bestämmelserna är mindre gynnsamma än de tidigare bestämmelserna.

(se punkterna 61–65 och 68–70)

Hänvisning till

Domstolen: 22 december 2008, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, C‑443/07 P, punkt 100

Förstainstansrätten: 30 september 1998, Ryan mot revisionsrätten, T‑121/97, punkt 98; 11 juli 2007, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, T‑58/05, punkt 109

3.      Artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna avser tillfälligt anställda som finns med i ”förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och sådana som finns med i ”förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Förvisso ligger det i sakens natur att ett uttagningsprov ”för övergång till en annan kategori” också är ett internt uttagningsprov. Den nämnda bestämmelsen ska dock tolkas så att den ges en ändamålsenlig verkan, och så långt möjligt undvika en tolkning som innebär att denna bestämmelse är överflödig. Det framgår att lagstiftaren med ”internt uttagningsprov” avser uttagningsprov som syftar till att, med iakttagande av samtliga bestämmelser om rekryteringen av Europeiska unionens tjänstemän, som tjänstemän rekrytera tillfälligt anställda som redan har viss erfarenhet av arbete inom institutionen och som visat sin lämplighet för den tjänst de kommer att inneha. Denna tolkning stöds av ordalydelsen i artikel 5.2 i nämnda bilaga XIII, som enbart avser tjänstemän som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori”, medan tjänstemän ”som finns med i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov” inte nämns. Ett sådant omnämnande skulle ha varit omotiverat, eftersom det faktiskt inte finns någon anledning att till tjänstemän utnämna sådana anställda som redan är tjänstemän.

För att artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska vara tillämplig, måste det vara fråga om en övergång från en ”tidigare kategori” till en ”ny kategori” antingen efter ett uttagningsprov som resulterar i en ”förteckning över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” eller efter ett internt uttagningsprov som lett till en sådan övergång. Lagstiftaren har således, när den använt sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning beträffande såväl övergångsbestämmelser som kriterier för placering i lönegrad, avvikit från den allmänna regeln om placeringen av nyrekryterade tjänstemän i artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna, som kompletteras av artikel 12.3 eller 13.1 i bilaga XIII till dessa föreskrifter, vad gäller sökande som upptagits i en förteckning över lämpliga kandidater och som rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006 respektive efter den 1 maj 2006, genom att fördelen att placeras i en annan lönegrad än den som angetts i meddelandet om uttagningsprov förbehålls anställda som rekryteras som provanställda tjänstemän och som redan har erfarenhet av arbete inom institutionen och när ovannämnda uttagningsprov avslutas redan har visat sin lämplighet för anställning i en högre kategori.

(se punkterna 82, 83, 88 och 89)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 6 mars 1997, de Kerros och Kohn-Bergé mot kommissionen, T‑40/96 och T‑55/96, punkterna 45 och 46; 12 november 1998, Carrasco Benítez mot kommissionen, T‑294/97, punkt 51

Personaldomstolen: 12 maj 2010, Peláez Jimeno mot parlamentet, F‑13/09, punkterna 40, 41, 46 och 47

4.      I unionsrätten finns varken någon uttrycklig princip om rätt till en sammanhängande karriär eller någon princip om rätt till en karriär. Än mindre finns det i unionsrätten någon regel om rätt till karriär för tillfälligt anställda som blir tjänstemän. I artikel 32 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna anges endast att den tillfälligt anställde ska få tillgodoräkna sig den tjänstetid de uppnått som tillfälligt anställda om de utses till tjänstemän.

I artikel 32 i tjänsteföreskrifterna och artikel 8 i anställningsvillkoren för övriga anställda, i de lydelser som var gällande före den 1 maj 2004, föreskrevs en möjlighet för tillfälligt anställda att fortsätta sina karriärer som tjänstemän, enligt de förfaranden som fastställts genom tjänsteföreskrifterna. I detta fall ska dessa personer kunna tillgodoräkna sig sin tjänstgöringstid som tillfälligt anställda, om de tillsätts som tjänstemän i samma lönegrad omedelbart efter den tillfälliga anställningen.

Emellertid begränsar sig dessa bestämmelser till att säkerställa tillgodoräknandet av tjänstetid inom löneklassen för tillfälligt anställda som tillsätts som tjänstemän i samma lönegrad. Vidare säkerställs den fortsatta karriären i enlighet med de förfaranden som fastställts genom tjänsteföreskrifterna. Slutligen ska undantaget i artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna tolkas restriktivt, eftersom det är en övergångsbestämmelse. De andra bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna ger inte tillfälligt anställda någon rätt att tillsättas som tjänstemän i den lönegrad de innehade om denna lönegrad är högre än den som anges i det uttagningsprov de har klarat.

(se punkterna 99, 107 och 108)

Hänvisning till

Domstolen: 9 oktober 2008, Chetcuti mot kommissionen, C‑16/07 P, punkt 46

Personaldomstolen: 5 mars 2008, Toronjo Benitez mot kommissionen, F‑33/07, punkt 87