Language of document :

22. mail 2006 esitatud hagi - Pereira Sequeira versus komisjon

(Kohtuasi F-65/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Rosa Maria Pereira Sequeira (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinick ja J. Feld)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametikategooria muutmist käsitlev üksikotsus, mis jõustus 16. augustil 2005 ja tehti teatavaks 19. septembril 2005;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Sisekonkursi COM/PC/04 läbinud hageja nimetati ametnikuks ja määrati palgaastmele C*1, st samale astmele, millele ta oli temaga viimati sõlmitud lepingu alusel ajutise teenistujana määratud. Vaatamata sellele, et ta oli varem olnud kõrgemal palgaastmel, määrati ta enne ametnikuks nimetamist madalamale palgaastmele C*1.

Hageja väidab oma hagi toetuseks, et on rikutud personalieeskirjade artikleid 31 ja 62 ning personalieeskirjade XIII lisa artikleid 5 ja 2.

Peale selle väidab hageja, et on rikutud õiguspärase ootuse ja omandatud õiguste säilitamise põhimõtet.

____________