Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2006 r. - Kyriazi przeciwko Komisji

(Sprawa F-66/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgia) (Przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 12 września 2005 r. o powołaniu skarżącej jako urzędnika w okresie próbnym z zaszeregowaniem do grupy C*1 stopień 2, a także każdego aktu następującego po niej lub z nią związanego, jak decyzji o cofnięciu dodatku sekretarskiego i braku jego przywrócenia po powołaniu jej na czas nieokreślony;

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 6 marca 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącej zmierzające do uchylenia wyżej wskazanej decyzji;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, laureat konkursu wewnętrznego zmiany kategorii COM/PC/04, była członkiem personelu tymczasowego Komisji w grupie C*2 (dawniej C5) w momencie wpisania jej na listę przydatności w ramach tego konkursu do dnia 31 lipca 2004 r. Następnie pracowała tymczasowo w tej samej instytucji do dnia 1 listopada 2004 r., kiedy to zatrudniona została jako członek personelu tymczasowego i zaszeregowana w grupie C*1 bez dodatku sekretarskiego, który otrzymywała na podstawie poprzedniej umowy. W dniu 16 kwietnia 2005 r. powołana została jako urzędnik w okresie próbnym, z takim samym zaszeregowaniem.

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi, że administracja naruszyła art. 31 ust. 1 i art. 25 akapit 2 regulaminu pracowniczego, a także art. 5 i 16 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego. Przywołuje też naruszenie istotnych przepisów postępowania, postanowień ogłoszenia o konkursie, a także naruszenie szeregu ogólnych zasad prawa, w szczególności zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasadę pewności prawnej, zasadę dobrej administracji i zasadę równości traktowania.

Skarżąca nadto uważa, że rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunki zatrudnienia innych pracowników1 jest bezprawne w części, w której wprowadza art. 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, w zakresie w jakim organ powołujący dokonuje wykładni tego przepisu jako pozwalającego na zaszeregowanie skarżącej w grupie C*1, stopień 2 z naruszeniem postanowień art. 31 regulaminu pracowniczego i szeregu innych zasad prawa.

____________

1 - Dz.U. L 124 z 27.04.2004, str. 1