Language of document :

Žaloba podaná 16. júna 2006 - Kyriazi/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec F-66/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 12. septembra 2005 o vymenovaní žalobkyne za úradníka v skúšobnej dobe zaradeného do platovej triedy C*1 platového stupňa 2 a všetky akty naň naväzujúce a/alebo týkajúce sa tohto rozhodnutia, ako je rozhodnutie zrušiť jej sekretársky príspevok a nezaviesť jeho opätovné poskytovanie po jej vymenovaní do stálej služby,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 6. marca 2006 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne s cieľom zrušiť vyššie uvedené rozhodnutie,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, ktorá je účastníčkou vnútorného výberového konania na zmenu kategórie COM/PC/04, bola v okamihu svojho zápisu na zoznam úspešných uchádzačov tohto výberového konania dočasným zamestnancom Komisie zaradeným do platovej triedy C*2 (bývalej platovej triedy C5) a to až do 31. júla 2004. Potom pracovala v tej istej inštitúcii ako dočasne zastupujúci zamestnanec do 1. novembra 2004, kedy bola znova prijatá na miesto dočasného zamestnanca a zaradená do platovej triedy C*1 bez toho, aby jej bol poskytnutý sekretársky príspevok, ktorý poberala na základe predchádzajúcej zmluvy. Dňa 16. apríla bola vymenovaná za úradníka v skúšobnej dobe s rovnakým zaradením do platovej triedy.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa tvrdí, že menovací orgán porušil článok 31 ods. 1 a článok 25 druhý odsek služobného poriadku, ako aj články 5 a 18 prílohy XIII služobného poriadku. Taktiež namieta porušenie základných formálnych pravidiel konania a ustanovení oznámenia o výberovom konaní, ako aj popretie viacerých všeobecných právnych zásad, najmä zásady ochrany legitímnej dôvery, zásady právnej istoty, zásady riadneho úradného postupu a zásady rovnosti zaobchádzania.

Žalobkyňa sa okrem toho domnieva, že nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev1 je nezákonné v časti, kde sa ním prijíma článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku v rozsahu, v ktorom menovací orgán vykladá toto ustanovenie ako umožňujúce zaradiť žalobkyňu do platovej triedy C*1, platového stupňa 2 porušiac tým ustanovenie článku 31 služobného poriadku a viacero právnych zásad.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 124, 27.04.2004, s. 1