Language of document :

Sag anlagt den 27. august 2018 – Europa-Kommissionen mod Irland

(Sag C-550/18)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved L. Flynn, T. Scharf og G. von Rintelen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Irland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 67, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT 2015, L 141, s. 73), idet Irland ikke senest den 26. juni 2017 har vedtaget alle bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, eller under alle omstændigheder ikke har givet Kommissionen meddelelse om sådanne foranstaltninger.

Irland tilpligtes at betale en tvangsbøde i henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF på 17 190,60 EUR, at regne fra datoen for Domstolens dom, på grund af tilsidesættelse af pligten til at give meddelelse om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849.

Irland tilpligtes at betale et fast beløb i henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF i form af et dagligt beløb på 4 701,20 EUR pr. dag ganget med antallet af dage, hvor tilsidesættelsen fortsat er til stede, med et fast minimumsbeløb på 1 685 000 EUR.

Irland tilpligtes at betale sagsomkostningerne

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 67, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849 skal medlemsstaterne sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet af 26. juni 2017 og skal straks meddele Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser. På baggrund af, at direktivet stadig ikke er gennemført, har Kommissionen besluttet at anlægge sag ved Domstolen.

____________