Language of document :

2018. augusztus 27- benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

(C-550/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen meghatalmazottak)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

állapítsa meg, hogy a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2015. L 141., 73. o.) tekintetében Írország nem fogadta el legkésőbb 2017. június 26-ig az ezen irányelv átültetéséhez szükséges rendelkezéseket, vagy mindesetre nem közölte a Bizottsággal mindezeket az intézkedéseket, és ezáltal Írország nem teljesítette az ezen irányelv 67. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

kötelezze Írországot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésének megfelelően a Bíróság ítélete kihirdetésének időpontjától kezdődően 17 190, 60 EUR összegű kényszerítő bírság megfizetésére az (EU) 2015/849 irányelv átültetéséhez szükséges intézkedések közlésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésének elmulasztása miatt;

kötelezze Írországot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésének megfelelően napi 4 701,20 EUR euró átalányösszegnek a jogsértés fennállásáig eltelt napok számával való szorzata megfizetésére, azzal, hogy az átalányösszeg nem lehet kevesebb 1 685 000 EUR-nál;

Írországot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2015/849 irányelv 67. cikkének (1) bekezdése alapján a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek legkésőbb 2017. június 26-ig megfeleljenek, és e rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal. Mivel ezen irányelv átültetésére továbbra sem került sor, a Bizottság úgy határozott, hogy eljárást kezdeményez a Bíróság előtt.

____________