Language of document :

Tožba, vložena 27. avgusta 2018 – Evropska komisija/Irska

(Zadeva C-550/18)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen, agenti)

Tožena stranka: Irska

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Irska s tem, da pred 26. junijem 2017 ni sprejela predpisov za prenos Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL 2015, L 141, str. 73), ali, v vsakem primeru, ker takih ukrepov ni sporočila Komisiji, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 67(1) te direktive;

Irski naj se v skladu s členom 260(3) PDEU plačilo kazni v višini 17.190,60 EUR od dneva izreka sodbe Sodišča naloži zaradi neizpolnitve obveznosti sporočitve izvedbenih ukrepov v zvezi z Direktivo 2015/849;

Irski naj se v skladu s členom 260(3) PDEU naloži plačilo pavšalnega zneska, ki se določi tako, da se dnevni znesek 4.701,20 EUR pomnoži s številom dni trajanja neizpolnitve obveznosti, pri čemer naj bo minimalni pavšalni znesek 1.685.000 EUR; in

Irski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 67(1) Direktive (EU) 2015/849 so morale države članice uveljaviti zakonske in druge določbe za uskladitev z Direktivo pred 26. junijem 2017 in Komisiji takoj sporočiti besedila teh predpisov. Ker ta direktiva še vedno ni bila prenesena, se je Komisija odločila, da zadevo predloži Sodišču.

____________