Language of document :

Talan väckt den 27 augusti 2018 - Europeiska kommissionen mot Irland

(Mål C-550/18)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, T. Scharf och G. von Rintelen)

Svarande: Irland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 2015, s. 73) genom att inte senast den 26 juni 2017 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser,

ålägga Irland att betala vite enligt artikel 260.3 FEUF, med ett belopp på 17 190,60 euro, räknat från dagen för avkunnandet av domstolens dom, för att Irland underlåtit att uppfylla sina skyldigheter att underrätta om åtgärder för införlivande av direktiv (EU) 2015/849,

ålägga Irland att betala ett standardbelopp enligt artikel 260.3 FEUF som uppgår till ett dagligt belopp på 4 701,20 euro per dag multiplicerat med det antal dagar åsidosättandet pågår, med ett lägsta standardbelopp på 1 685 000 euro, och

förplikta Irland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 67.1 i direktiv (EU) 2015/849 ska medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 26 juni 2017 och genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen. Mot bakgrund av den pågående underlåtelsen att införliva detta direktiv med nationell rätt har kommissionen beslutat att inleda ett förfarande vid Europeiska unionens domstol.

____________