Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juli 2020 – Europa-Kommissionen mod Irland

(Sag C-550/18) 1

(Traktatbrud – artikel 258 TEUF – forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme – direktiv (EU) 2015/849 – manglende gennemførelse og/eller meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger – artikel 260, stk. 3, TEUF – påstand om betaling af et fast beløb)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved T. Scharf, L. Flynn og G. von Rintelen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Irland (ved G. Hodge, M. Browne og A. Joyce, som befuldmægtigede, bistået af G. Gilmore, BL, og P. McGarry, SC)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Republikken Estland (ved N. Grünberg, som befuldmægtiget) og Den Franske Republik (ved A.-L. Desjonquères, B. Fodda og J.-L. Carré, som befuldmægtigede)

Konklusion

Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 67 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF, idet medlemsstaten ikke inden udløbet af den frist, der var fastsat i den begrundede udtalelse af 8. marts 2018, havde vedtaget samtlige de love og administrative bestemmelser, der var nødvendige for at efterkomme direktiv 2015/849, og idet den derfor heller ikke havde meddelt Europa-Kommissionen disse love og bestemmelser.

Irland betaler Kommissionen et fast beløb på 2 000 000 EUR.

Irland betaler sagsomkostningerne.

Republikken Estland og Den Franske Republik bærer hver deres egne omkostninger.

____________

1 EUT C 436 af 3.12.2018.