Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 iulie 2020 – Comisia Europeană/Irlanda

(Cauza C-550/18)1

[Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Articolul 258 TFUE – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului – Directiva (UE) 2015/849 – Lipsa transpunerii și/sau a comunicării măsurilor de transpunere – Articolul 260 alineatul (3) TFUE – Cerere de obligare la plata unei sume forfetare]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Scharf, L. Flynn și G. von Rintelen, agenți)

Pârâtă: Irlanda (reprezentanți: G. Hodge, M. Browne și A. Joyce, agenți, asistați de G. Gilmore, BL, și de P. McGarry, SC)

Interveniente în susținerea pârâtei: Republica Estonia (reprezentant: N. Grünberg, agent), Republica Franceză (reprezentanți: A.-L. Desjonquères, B. Fodda și J.-L. Carré, agenți)

Dispozitivul

Întrucât nu a adoptat, la expirarea termenului stabilit în avizul motivat din 8 martie 2018, toate actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și, prin urmare, întrucât nu a comunicat aceste dispoziții Comisiei Europene, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 67 din Directiva 2015/849.

Obligă Irlanda la plata către Comisia Europeană a unei sume forfetare de 2 000 000 de euro.

Obligă Irlanda la plata cheltuielilor de judecată.

Republica Estonia și Republica Franceză suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 436, 3.12.2018.